Európska únia

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Prehľad

  • Úloha: podporovať vykonávanie politík EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí prostredníctvom riadenia rozsiahlych informačných systémov
  • Riaditeľ: Krum Garkov
  • Rok vzniku: 2011. Funguje od 1. decembra 2012
  • Počet zamestnancov: 137
  • Sídlo: Sídlo: Tallinn (Estónsko), operačné sídlo: Štrasburg (Francúzsko), podporné pracovisko: Sankt Johann im Pangau (Rakúsko)
  • Webové sídlo: eu-LISA

Agentúra eu-LISA poskytuje technickú podporu krajinám EÚ v ich úsilí o zaistenie bezpečnejšej Európy.

Úlohy

Riadi rozsiahle integrované systémy IT, ktoré

  • udržiavajú vnútornú bezpečnosť v krajinách schengenského priestoru,
  • schengenským krajinám umožňujú vymieňať si údaje o vízach,
  • určujú, ktorá krajina EÚ zodpovedá za preskúmanie konkrétnej žiadosti o azyl.

Agentúra pomáha zaisťovať, aby Európania mohli voľne cestovať v rámci EÚ, ktorá je bezpečná aj bez vnútorných hraníc.

Agentúra tiež testuje nové technológie s cieľom zaviesť modernejší, účinnejší a bezpečnejší systém riadenia hraníc v EÚ. V úzkej spolupráci so zúčastnenými krajinami EÚ a európskymi inštitúciami koordinovala fázu testovania a kontroly pilotného projektu Inteligentné hranice, analýzy výsledkov a vypracovanie správy o pilotnom projekte.

Štruktúra

Organizačnú štruktúru agentúry tvoria riadiaca rada, výkonný riaditeľ a poradné skupiny pre každý systém v rámci jej riadenia.

Fungovanie

Poskytuje technický a operačný rámec, ktorý zabezpečuje, že ľudia žijúci v EÚ môžu žiť, pracovať a cestovať spôsobom, na ktorý sú zvyknutí. Agentúra riadi 3 hlavné informačné systémy, ktoré spracovávajú žiadosti o víza a azyl a zabezpečujú výmenu informácií, aby sa zaručila bezpečnosť schengenského priestoru:

Agentúra úzko spolupracuje s krajinami EÚ, európskymi inštitúciami a agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Sú to najmä:

Kto má z činnosti osoh

Obyvatelia EÚ, ktorí môžu slobodne a bezpečne cestovať v rámci EÚ.

Klikni tiež na...
Kontaktné údaje
Back to top