Európska únia

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Prehľad

  • Úloha: ETF podporuje ľudský rozvoj v susedných krajinách
  • Riaditeľ: Cesare Onestini
  • Rok zriadenia: 1994
  • Počet zamestnancov: 130
  • Sídlo: Turín (Taliansko)
  • Webové sídlo: ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) poskytuje v kontexte vonkajších vzťahov EÚ pomoc susedným krajinám, aby čo najlepšie využili schopnosti a znalosti svojich obyvateľov a zreformovali systémy odborného vzdelávania a prípravy a pracovné trhy.

Náplň činnosti

ETF podporuje ľudský rozvoj v 29 partnerských krajinách (v juhovýchodnej Európe a Turecku, východnej Európe, južnom a východnom Stredozemí a strednej Ázii). Pomáha pri tvorbe, vykonávaní a hodnotení politík a programov s cieľom:

  • podporiť sociálnu mobilitu a sociálne začlenenie,
  • reformovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy,
  • zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi možnosťami týchto systémov a požiadavkami na trhu práce.

To znamená, že nadácia podporuje úsilie partnerských krajín rozvíjať účinné politiky založené na dôkazoch, ktoré podporujú občiansku účasť a blahobyt, a modernizovať poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy v súlade s dopytom na trhu práce, a to na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

Nadácia ďalej podporuje poskytovanie pomoci EÚ partnerským krajinám prostredníctvom odborného poradenstva pri tvorbe, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení opatrení EÚ a podpory politického dialógu.

Činnosti nadácie sú opísané v programovom dokumente.

Štruktúra

Správnu radu ETF tvoria:

Predsedá jej jeden z troch zástupcov Európskej komisie a zasadá dvakrát ročne, aby prediskutovala a schválila pracovný program a ročný rozpočet.

Správna rada menuje riaditeľa ETF na obdobie 5 rokov, ktoré možno predĺžiť o 3 roky.

Nadácia zamestnáva odborníkov z oblasti politík a systémov odborného vzdelávania a prípravy a trhu práce, ktorým pomáhajú pracovníci z oblasti komunikácie a administratívy.

Spôsob fungovania nadácie

Odborné vzdelávanie a príprava, ľudský rozvoj, zručnosti a migrácia sú navzájom prepojené. Spolupráca ETF s partnerskými krajinami sa týka týchto 7 kľúčových oblastí:

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie úzko spolupracuje s:

Pre koho je činnosť nadácie prínosná?

Vyškolených a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú mať väčšiu šancu nájsť si prácu vo svojej domovskej krajine a budú v menšej miere ohrození sociálnym vylúčením, chudobou a neregulárnou migráciou.

Partnerské krajiny, ktoré budú prosperujúcejšie a stabilnejšie a vytvoria viac príležitostí pre obchod a investície.

Krajiny EÚ, ktoré budú mať možnosť prijímať kvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich do Európy lepšie regulovaným spôsobom a vyplniť tak medzery v zručnostiach vytvorené meniacou sa demografiou.

Kontaktné údaje

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie(ETF)

Kontaktné údaje

Adresa

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top