Unia Europejska

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Informacje ogólne

 • Zadania: ETF wspiera rozwój społeczny w krajach sąsiadujących z UE
 • Dyrektor: Cesare Onestini
 • Rok założenia: 1994
 • Liczba pracowników: 130
 • Siedziba: Turyn (Włochy)
 • Strona internetowa: ETF

W ramach unijnej polityki zewnętrznej Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pomaga krajom sąsiadującym w jak najlepszym wykorzystaniu zdolności i umiejętności obywateli poprzez reformę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz rynku pracy.

Zadania

Fundacja wspiera rozwój społeczny w 29 krajach partnerskich (w Europie Południowo-Wschodniej i Turcji, Europie Wschodniej, krajach położonych w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i w Azji Środkowej). Pomaga w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie polityk i programów w celu:

 • promowania włączenia społecznego i mobilności społecznej
 • przeprowadzenia reform systemów kształcenia i szkolenia
 • lepszego dostosowania zdolności tych systemów do potrzeb rynku pracy.

Fundacja pomaga krajom partnerskim w opracowywaniu efektywnych i opartych na faktach strategii politycznych, które wspierają aktywność obywatelską i dobrostan społeczny, przyczyniają się do modernizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dostosowują ofertę systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Fundacja wspiera również udzielanie przez UE pomocy krajom partnerskim polegającej na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy na etapie przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny działań UE oraz promowaniu dialogu politycznego.

Działalność fundacji opisano w dokumencie programowym.

Struktura

W skład zarządu ETF wchodzi:

 • po jednym przedstawicielu z każdego kraju UE
 • trzech przedstawicieli Komisji Europejskiej
 • trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski
 • trzech obserwatorów z krajów partnerskich.

Zarządowi przewodniczy jeden z trzech przedstawicieli Komisji Europejskiej. Na posiedzeniach zarządu, które odbywają się dwa razy w roku, omawiane i przyjmowane są program prac i roczny budżet.

Zarząd mianuje dyrektora ETF na okres pięciu lat, który może zostać przedłużony o kolejne trzy lata.

Fundacja zatrudnia ekspertów w dziedzinie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, polityki z tego zakresu oraz rynku pracy. Wspomaga ich personel odpowiedzialny za komunikację oraz pracownicy administracyjni.

Jak działa ETF?

Kształcenie i szkolenie zawodowe, rozwój osobisty, umiejętności i migracja są ze sobą wzajemnie powiązane. ETF współpracuje z krajami partnerskimi w siedmiu kluczowych obszarach:

Europejska Fundacja Kształcenia ściśle współpracuje z:

Kto odnosi korzyści z działalności ETF?

Wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, którzy mają większe szanse na znalezienie pracy w swoim kraju pochodzenia, co sprawia, że w mniejszym stopniu dotykają ich problemy związane z wykluczeniem społecznym, ubóstwem i nielegalną migracją.

Kraje partnerskie, ponieważ zwiększa się ich dobrobyt i stabilność, co stwarza większe możliwości dla handlu i inwestycji.

Kraje UE, które mogą w lepiej uregulowany sposób rekrutować wykwalifikowanych pracowników, którzy przybywają do Europy, i dzięki temu zaradzić niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej, które powstały wskutek zmian demograficznych.

Dane kontaktowe

Europejska Fundacja Kształcenia(ETF)

Dane kontaktowe

Adres

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Back to top