Eiropas Savienība

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Īss apraksts

 • Uzdevums: ETF atbalsta iedzīvotāju attīstību kaimiņvalstīs.
 • Direktors: Čezare Onestini (Cesare Onestini)
 • Dibināšanas gads: 1994
 • Darbinieku skaits: 130
 • Atrašanās vieta: Turīna (Itālija)
 • Tīmekļa vietne: ETF

ES ārējo attiecību kontekstā Eiropas Izglītības fonds (ETF) palīdz kaimiņvalstīm pilnībā izmantot to iedzīvotāju spējas un prasmes, reformējot profesionālo izglītību un apmācību un darba tirgus sistēmas.

Ko fonds dara

EIF atbalsta tautas attīstību 29 partnervalstīs (Eiropas dienvidaustrumos un Turcijā, Austrumeiropā, Vidusjūras reģiona dienvidos un austrumos un Vidusāzijā). Fonds palīdz izstrādāt, īstenot un novērtēt politikas un programmas, kuru mērķi ir šādi:

 • veicināt sociālo mobilitāti un sociālo iekļautību;
 • reformēt izglītības un apmācības sistēmas;
 • panākt labāku līdzsvaru starp šo sistēmu sniegumu un darba tirgus prasībām.

Tas nozīmē, ka fonds atbalsta partnervalstu centienus īstenot efektīvu, uz pierādījumiem balstītu politiku, kas stimulē pilsonisko līdzdalību un labklājību, modernizē profesionālo izglītību un apmācību un apmierina darba tirgus prasības gan savā valstī, gan ārpus tās.

Fonds arī palīdz nodrošināt ES atbalstu tās kaimiņvalstīm, gādājot par ekspertu ieguldījumu ES rīcības un politiskā dialoga veidošanā, īstenošanā, novērošanā un novērtēšanā.

Fonda darbība ir aprakstīta mūsu plānošanas dokumentā.

Struktūra

EIF padomē darbojas:

 • pa pārstāvim no katras ES dalībvalsts;
 • trīs Eiropas Komisijas pārstāvji;
 • trīs neatkarīgi eksperti, kurus izraudzījies Eiropas Parlaments;
 • trīs novērotāji no partnervalstīm.

Padomi vada viens no trim Eiropas Komisijas pārstāvjiem, un tās sanāksmes rīko divreiz gadā, lai apspriestu un pieņemtu darba programmu un gada budžetu.

Padome ieceļ ETF direktoru uz pieciem gadiem, un šo termiņu var pagarināt par vēl trijiem gadiem.

Fonds nodarbina arodizglītības un arodapmācības, mācību politikas, sistēmu un darba tirgus ekspertus. Viņiem palīdz darbinieki, kas nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām un administratīviem pienākumiem.

Kā tas darbojas

Arodizglītība un apmācība, iedzīvotāju izaugsme, prasmes un migrācija ir savstarpēji saistīti aspekti. ETF sadarbojas ar partnervalstīm, īstenojot starpnozaru pieeju. Galvenās 7 jomas ir šādas:

Eiropas Izglītības fonds cieši sadarbojas ar:

Kas ir ieguvēji

Apmācīti un kvalificēti darba ņēmēji, jo viņiem ir lielākas iespējas dabūt darbu savā valstī, līdz ar to viņiem ir mazāks risks būt sociāli atstumtiem, nabadzīgiem vai kļūt par nelikumīgiem migrantiem.

Partnervalstis kļūst pārticīgākas un stabilākas, līdz ar to rodas vairāk iespēju tirdzniecībai un investīcijām.

ES dalībvalstīm ir iespējas pieņemt darbā kvalificētus cilvēkus, kas uz Eiropu dodas veidā, kas tiek labāk regulēts. Mērķis ir novērst prasmju iztrūkumu, ko izraisa demogrāfiskās pārmaiņas.

Kontaktinformācija

Eiropas Izglītības fonds(ETF)

Kontaktinformācija

Adrese

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Ta-lr
+39 011 630 22 22
Fakss
+39 011 630 22 00
Back to top