Europos Sąjunga

Europos mokymo fondas (ETF)

Europos mokymo fondas (ETF)

Apžvalga

 • Vaidmuo: ETF remia žmogaus socialinę raidą kaimyninėse šalyse
 • Direktorius: Cesare Onestini
 • Įsteigta: 1994 m.
 • Darbuotojų skaičius: 130
 • Vieta: Turinas (Italija)
 • Interneto svetainė: ETF

Vykdydamas ES išorės santykių politiką Europos mokymo fondas (ETF) padeda kaimyninėms šalims reformuoti savo profesinio rengimo ir mokymo bei darbo rinkos sistemas, kad jų piliečių gebėjimai ir įgūdžiai būtų kuo geriau išnaudojami.

Veikla

ETF remia žmogaus socialinę raidą 29 šalyse partnerėse (Pietryčių Europoje ir Turkijoje, Rytų Europoje, pietinėje bei rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir Vidurinėje Azijoje). Fondas padeda rengti, įgyvendinti ir vertinti politiką ir programas siekdamas:

 • kad būtų skatinamas socialinis judumas ir socialinė įtrauktis,
 • kad būtų reformuojamos švietimo ir mokymo sistemos,
 • kad tų sistemų pajėgumas geriau atitiktų darbo rinkos poreikius.

Taigi fondas remia šalių partnerių pastangas plėtoti veiksmingą, faktais grindžiamą politiką, kuria skatinamas piliečių dalyvavimas ir siekiama gerovės, o profesinis rengimas ir mokymas modernizuojamas ir pritaikomas prie nacionalinės ir tarptautinės darbo rinkos poreikių.

Be to, jis padeda ES teikti pagalbą šalims partnerėms teikdama ekspertines žinias ES veiksmų rengimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo etapais ir remdama politinį dialogą.

Fondo veikla aprašyta programavimo dokumente.

Struktūra

ETF valdybą sudaro:

 • po vieną kiekvienos ES šalies atstovą,
 • trys Europos Komisijos atstovai,
 • trys Europos Parlamento paskirti nepriklausomi ekspertai,
 • trys stebėtojai iš šalių partnerių.

Valdybai pirmininkauja vienas iš trijų Europos Komisijos atstovų. Valdybos posėdžiai sušaukiami du kartus per metus, per juos aptariama ir priimama darbo programa ir metinis biudžetas.

Valdyba skiria ETF direktorių penkerių metų laikotarpiui. Jo kadencija gali būti pratęsta dar trejų metų laikotarpiui.

Fonde dirba profesinio rengimo ir mokymo politikos ir sistemų ir darbo rinkos specialistai, kuriems padeda komunikacijos ir administracijos darbuotojai.

Kaip Europos mokymo fondas veikia?

Profesinis rengimas ir mokymas, žmogaus socialinė raida, įgūdžiai ir migracija yra tarpusavyje susiję. ETF bendradarbiauja su šalimis partnerėmis šiose septyniose pagrindinėse srityse:

Europos mokymo fondas glaudžiai bendradarbiauja su:

Kam ši veikla naudinga?

Tinkamai parengti, kvalifikuoti darbuotojai turi daugiau galimybių susirasti darbą savo šalyje, taigi socialinės atskirties, skurdo ir neteisėtos migracijos grėsmė jiems yra mažesnė.

Šalys partnerės tampa turtingesnės ir stabilesnės, todėl jose atsiranda daugiau prekybos ir investavimo galimybių.

ES šalys turi galimybių įdarbinti kvalifikuotų darbuotojų, kurių atvykimas į Europą geriau reguliuojamas ir kurių trūksta dėl demografinių pokyčių.

Kontaktiniai duomenys

Europos mokymo fondas(ETF)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top