an tAontas Eorpach

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)

Forbhreathnú

 • Ról: Tacaíonn ETF le forbairt an duine i dtíortha comharsanacha
 • Stiúrthóir: Cesare Onestini
 • Bliain a bhunaithe: 1994
 • Líon na mball foirne: 130
 • Suíomh: Torino na hIodáile
 • Suíomh gréasáin: ETF

Mar chuid de chaidreamh seachtrach an Aontais Eorpaigh, cuidíonn an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) le tíortha atá comharsanach leis an Aontas a oiread leasa agus is féidir a bhaint as cumas agus scileanna a muintire trí athchóiriú a dhéanamh ar a gcórais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna agus ar mhargadh an tsaothair.

Gníomhaíochtaí

Tacaíonn ETF le 29 dtír chomhpháirtíochta (in Oirdheisceart na hEorpa agus sa Tuirc, in Oirthear na hEorpa, sa taobh ó dheas agus sa taobh thoir den Mheánmhuir agus san Áise Láir). Cuidíonn sé le ceapadh, cur i bhfeidhm agus measúnú beartas agus clár arb é is aidhm dóibh:

 • an tsoghluaisteacht shóisialta agus an t-ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn
 • athchóiriú a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna
 • córais oiliúna a dhéanamh níos oiriúnaí do riachtanais mhargadh an tsaothair.

A bhuí leis sin, bíonn ETF ag tacú le hiarrachtaí na dtíortha comhpháirtíochta beartais éifeachtacha fianaise-bhunaithe a cheapadh a chothaíonn rannpháirteachas agus leas na saoránach, a dhéanann nuachóiriú ar sholáthar gairmoideachais agus gairmoiliúna, agus a chuireann an soláthar sin in oiriúint do riachtanais mhargadh an tsaothair, ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Ina cheann sin, tacaíonn sé le cúnamh ón Aontas a chur ar fáil do na tíortha comhpháirtíochta, trí shainchomhairle a thabhairt i leith cheapadh, mhonatóireacht agus mheastóireacht bhearta an Aontais agus trí thacú le hidirphlé i dtaobh beartas.

Tá cuntas sa doiciméad seo atá eisithe ag an bhFondúireacht ar obair na fondúireachta.

Struchtúr

Ag seo comhdhéanamh Bhord Rialaithe ETF:

 • ionadaí ó gach Ballstát den Aontas
 • triúr ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach
 • triúr saineolaithe neamhspleácha arna n-ainmniú ag Parlaimint na hEorpa
 • triúr breathnóirí ó na tíortha comhpháirtíochta.

Duine den triúr ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach a bhíonn ina chathaoirleach ar an mBord Rialuithe, agus tagann an Bord le chéile dhá uair sa bhliain chun an clár oibre agus an buiséad bliantúil a phlé agus a ghlacadh.

Is é an Bord a cheapann stiúrthóir ETF agus tréimhse oifige cúig bliana aige, tréimhse ar féidir síneadh trí bliana a chur léi.

Tá ar fostú ag an bhFondúireacht saineolaithe ar bheartais agus córais gairmoideachais agus gairmoiliúna agus ar mhargadh an tsaothair, mar aon le baill foirne cumarsáide agus riaracháin a chuidíonn leis na saineolaithe sin.

An obair a dhéantar

Tá an ghairmoideachais agus an ghairmoiliúint, forbairt an duine, scileanna agus an imirce fite fuaite le chéile. An obair a dhéanann ETF leis na tíortha comhpháirtíochta, baineann sé le gach ceann de na seacht bpríomhréimse seo in éineacht:

Oibríonn ETF i ndlúthchomhar leo seo:

Cé a bhaineann tairbhe as?

Oibrithe ag a bhfuil oiliúint agus scileanna: is dóchúla go bhfaighidh a leithéid d’oibrithe post ina dtír baile agus dá bharr sin gur lú an seans go mbainfidh an t-eisiamh sóisialta, an bhochtaineacht agus an imirce mhírialta dóibh.

Tíortha comhpháirtíochta: éiríonn siad níos rathúla agus níos cobhsaí, rud as a dtagann breis deiseanna trádála agus infheistíochta.

Ballstáit an Aontais: féadann na Ballstáit oibrithe cáilithe a earcú a tháinig chun na hEorpa ar shlí níos rialáilte, agus amhlaidh sin tá caoi acu sin bearnaí a dhúnadh sa mhargadh saothair arb é athruithe déimeagrafacha is cúis leo.

Sonraí teagmhála

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna(EFT)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Teileafón
+39 011 630 22 22
Facs
+39 011 630 22 00
Back to top