Euroopa Liit

Euroopa Koolitusfond (ETF)

Euroopa Koolitusfond (ETF)

Ülevaade

  • Ülesanne: ETF toetab inimarengut naaberriikides.
  • Direktor: Cesare Onestini
  • Asutamisaasta: 1994
  • Töötajaid: 130
  • Asukoht: Torino (Itaalia)
  • Veebisait: ETF

ELi välissuhete kontekstis aitab Euroopa Koolitusfond (ETF) naaberriikidel sealsete elanike võimetest ja oskustest täielikku kasu saada, reformides riikide kutseharidust ja -koolitust ning tööturusüsteeme.

Tegevus

ETF toetab inimarengut 29 partnerriigis (Kagu-Euroopas ja Türgis, Ida-Euroopas, Vahemere piirkonna lõuna- ja idaosas ning Kesk-Aasias). Fond aitab kaasa poliitika ja programmide kujundamisele, rakendamisele ja hindamisele, et:

  • edendada sotsiaalset liikuvust ja kaasatust;
  • reformida haridus- ja koolitussüsteeme;
  • hoida nende süsteemide võimekust tööturu vajadustega paremini tasakaalus.

See tähendab, et ETF toetab partnerriikide jõupingutusi tõhusa, tõenditel põhineva poliitika arendamisel, mis suurendab kodanikuaktiivsust ja heaolu, ajakohastab kutsehariduse ja -koolituse pakkumist ning viib selle nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil tööturu nõudlusega vastavusse.

Fond toetab ka ELi abi jõudmist partnerriikideni, pakkudes eksperditeadmisi ELi meetmete kavandamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise jaoks ning poliitilist dialoogi.

Fondi tegevust kirjeldatakse programmdokumendis.

Struktuur

ETFi juhatusse kuulub:

Juhatuse tööd juhib üks kolmest Euroopa Komisjoni esindajast ning selle liikmed kohtuvad kaks korda aastas tööprogrammi ja aastaeelarve teemal arupidamiseks ning nende vastuvõtmiseks.

Juhatus määrab ETFi direktori ametisse viieaastaseks perioodiks, mida võib pikendada veel kolme aasta võrra.

Fond kasutab kutsehariduse ja -koolituse alase poliitika ja süsteemide ning tööturu valdkonna ekspertide teenuseid. Nende tööd toetavad teabevahetuse ja haldusega tegelevad töötajad.

Kuidas see toimib?

Kutseharidus ja -koolitus, inimareng, oskused ja ränne on kõik omavahel seotud. ETFi töö partnerriikidega hõlmab järgmist seitset põhivaldkonda:

Euroopa Koolitusfond teeb tihedat koostööd:

Kes saab kasu?

Koolitatud ja kvalifitseeritud töötajad, kellel on lihtsam oma koduriigis tööd leida. See muudab nad sotsiaalsele tõrjutusele, vaesusele ja ebaseaduslikule rändele vähem vastuvõtlikuks.

Partnerriikides paraneb heaolu ja stabiilsus ning tekib rohkem kauplemis- ja investeerimisvõimalusi.

ELi liikmesriigid saavad värvata kvalifitseeritud töötajaid, kes tulevad Euroopasse paremini reguleeritud viisil ja aitavad täita demograafilistest muutustest põhjustatud lünki.

Kontaktandmed

Euroopa Koolitusfond(ETF)

Kontaktandmed

Aadress

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Back to top