Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στηρίζει την ανθρώπινη ανάπτυξη στις γειτονικές χώρες.
  • Διευθυντής: Cesare Onestini
  • Έτος σύστασης: 1994
  • Αριθμός υπαλλήλων: 130
  • Τόπος: Τορίνο (Ιταλία)
  • Ιστοσελίδα: ETF

Στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (European Training Foundation - ETF) βοηθά τις γειτονικές χώρες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητες και δεξιότητες των πολιτών τους, μεταρρυθμίζοντας το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την αγορά εργασίας τους.

Τι ακριβώς κάνει

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στηρίζει την ανθρώπινη ανάπτυξη σε 29 χώρες-εταίρους (στη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, την Ανατολική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία). Το ίδρυμα αυτό βοηθά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που έχουν ως στόχο:

  • να προωθήσουν την κοινωνική κινητικότητα και την κοινωνική ένταξη
  • να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • να επιτύχουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις ικανότητες των συστημάτων αυτών και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών-εταίρων να προωθούν αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες πολιτικές που, αφενός, προάγουν τη συμμετοχή και την ευημερία των πολιτών και, αφετέρου, εκσυγχρονίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το ίδρυμα στηρίζει επίσης την παροχή βοήθειας από την ΕΕ προς τις χώρες-εταίρους της, μέσω της συμβολής εμπειρογνωμόνων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ενωσιακής δράσης και στήριξης του διαλόγου πολιτικής.

Οι δραστηριότητες του ιδρύματος περιγράφονται στο έγγραφο προγραμματισμού.

Δομή

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από:

Την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου ασκεί ένας από τους 3 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο για να συζητήσει και να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον διευθυντή του ιδρύματος για 5ετή περίοδο, η οποία μπορεί να παραταθεί για άλλα 3 έτη.

Το ίδρυμα απασχολεί εμπειρογνώμονες για τις πολιτικές και τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τις αγορές εργασίας. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί επικουρούνται στο έργο τους από διοικητικό προσωπικό και προσωπικό επικοινωνίας.

Πώς λειτουργεί

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανθρώπινη ανάπτυξη, οι δεξιότητες και η μετανάστευση είναι στοιχεία αλληλένδετα. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εστιάζει τις εργασίες του στους παρακάτω 7 τομείς-κλειδιά:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναπτύσσει στενή συνεργασία με:

Ποιοι ωφελούνται

Οι εργαζόμενοι που είναι εκπαιδευμένοι και έχουν αποκτήσει δεξιότητες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά στη χώρα τους, κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύουν λιγότερο από κοινωνικό αποκλεισμό, φτώχεια και παράτυπη μετανάστευση.

Οι χώρες-εταίροι αποκτούν μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότητα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ευκαιρίες να προσλάβουν εργαζομένους με προσόντα, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη με έναν καλύτερα ρυθμισμένο τρόπο για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων που προκαλούν οι δημογραφικές αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ETF)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Τηλ
+39 011 630 22 22
Φαξ
+39 011 630 22 00
Back to top