Европейски съюз

Европейска фондация за обучение

Европейска фондация за обучение

Европейската фондация за обучение помага на партниращите ѝ страни да модернизират своите системи за образование и обучение, за да могат да осигурят на гражданите знанията, уменията и компетенциите, необходими в динамични икономики и общества. Ние разглеждаме образованието и обучението като част от една пълна система за учене.

Работим със съседните на ЕС страни в контекста на различни негови програми за външно сътрудничество:

 • процес на разширяване (Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция)
 • европейска политика за съседство (Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Сирия, Тунис, Украйна и Палестина)
 • партньорство Русия-ЕС
 • страни в централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Работим по проекти в широк кръг области, включително:

 • учене през целия живот;
 • пригодност за заетост и конкурентоспособност;
 • обучение на преподаватели;
 • осигуряване на качеството;
 • равен достъп за жени и малцинствени групи;
 • рамки за квалификациите;
 • обучение по предприемачество;
 • умения с оглед намаляване на бедността;
 • технологии в ученето;
 • управление и прозрачност;
 • профили на уменията за мигранти.

В този контекст ние:

 • предоставяме информация, съвети и помощ на ЕС при разработването на политики за развитие на човешките ресурси в партниращите страни
 • подкрепяме съответните заинтересовани страни в партниращите държави за изграждането на капацитет за развитие на човешките ресурси
 • подпомагаме ЕС в оказването на помощ на заинтересовани лица в партниращите страни
 • насърчаваме създаването на мрежи и обмена на информация, опит и добри практики както между ЕС и партниращите страни, така и между самите партниращи страни.

Като международен център на експертен опит, ние работим със съответните заинтересовани групи за насърчаване и улесняване на сътрудничеството, развитието на знания и обмена на опит в нашата област.  Заинтересованите лица са:

 • създатели на политики, специалисти и донори в ЕС, в неговите страни членки и партниращите държави
 • европейски и международни институции като двустранни донорски организации в страни от ЕС, Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и организации на ООН.

Създаване: 1994 г.

Ръководител: Madlen Serban

Координати за връзка: 

Европейска фондация за обучение(ETF)

Координати за връзка

Адрес: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Тел: 
+39 011 630 22 22
Факс: 
+39 011 630 22 00