Европейски съюз

Европейска фондация за обучение (ETF)

Европейска фондация за обучение (ETF)

Преглед

  • Роля: ETF подкрепя развитието на човешките ресурси в съседните държави
  • Директор: Чезаре Онестини
  • Създадена през: 1994 г.
  • Брой служители: 130
  • Местоположение: Торино (Италия)
  • Уебсайт: ЕTF

В контекста на външните отношения на ЕС Европейската фондация за обучение (ETF) помага на съседните държави да се възползват максимално от способностите и уменията на своите граждани, като проведат реформи в системата за професионално образование и обучение (ПОО) и на своя трудов пазар.

С какво се занимава

EFT подкрепя развитието на човешките ресурси в 29 държави партньори в Югоизточна Европа и Турция, Източна Европа, Южното и Източното Средиземноморие и Централна Азия. Тя помага за изготвянето, изпълнението и оценката на политики и програми за:

  • насърчаване на социалната мобилност и социалното приобщаване
  • реформа на системите за образование и обучение
  • по-добро съгласуване на тези системи с потребностите на пазара на труда

Това означава, че фондацията подпомага усилията на страните партньори да разработват ефективни и основани на данни политики, които подкрепят гражданското участие и благосъстояние, да модернизират предлагането на професионално образование и обучение и да съобразяват това предлагане с търсенето на пазара на труда, както в национален, така и в международен план.

Тя също така подкрепя предоставянето на помощ от ЕС за държавите партньори чрез експертен принос в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на действията и подкрепата на ЕС за политически диалог.

Дейностите на фондацията са описани в нашия програмен документ.

Структура

Управителният съвет на ETF е съставен от:

Той се председателства от един от 3-мата представители на Европейската комисия и заседава два пъти годишно, за да обсъди и приеме работната програма и годишния бюджет.

Управителният съвет назначава директора на ETF за мандат от 5 години, който може да бъде удължен за още 3 години.

Във фондацията работят експерти в областта на политиките и системите за професионално образование и обучение и на трудовия пазар, подпомагани от служители по комуникациите и административната дейност.

Как функционира

Професионалното образование и обучение, развитието на човешките ресурси, уменията и миграцията са взаимносвързани. Работата на ETF с държавите партньори обхваща следните 7 ключови области:

Европейската фондация за обучение работи в тясно сътрудничество с:

Кой има полза от това

Обучените и квалифицираните работници, които имат по-голям шанс да намерят работа в своята държава на произход и съответно са по-малко податливи на социално изключване, бедност и незаконна миграция.

Държавите партньори, които стават по-проспериращи и стабилни, а това води до повече възможности за търговия и инвестиции.

Държавите от ЕС, които могат да наемат квалифицирани работници, пристигащи в Европа по по-регулиран начин с цел да задоволят недостига от умения в резултат на променящите се демографски условия.

Координати за връзка

Европейска фондация за обучение(ETF)

Координати за връзка

Адрес

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Тел
+39 011 630 22 22
Факс
+39 011 630 22 00
Back to top