Europeiska Unionen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Översikt

 • Uppgift: Stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finansmarknader
 • Ordförande: Steven Maijoor
 • Verkställande direktör: Verena Ross
 • Ledamöter: EU-ländernas tillsynsmyndigheter för värdepappersmarknaderna
 • Ledamöter utan rösträtt: Kommissionen, Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB)
 • Observatörer: Island, Liechtenstein och Norge
 • Inrättad: 2011
 • Antal anställda: 200
 • Plats: Paris (Frankrike)
 • Webbplats: ESMA

Esma är en oberoende EU-myndighet som ska stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finansmarknader.

Vad gör Esma?

Esma har tre mål:

 • Investerarskydd – se till att konsumenternas behov på finansmarknaderna blir bättre tillgodosedda, stärka deras rättigheter som investerare och upplysa dem om deras skyldigheter.
 • Korrekt fungerande marknader – sörja för integrerade, transparenta, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansmarknader och en tillförlitlig marknadsinfrastruktur.
 • Finansiell stabilitet – stärka det finansiella systemet och göra det motståndskraftigt mot chocker och finansiella obalanser och uppmuntra ekonomisk tillväxt.

Esma ska också samordna de åtgärder som värdepappersmarknadernas tillsynsmyndigheter vidtagit och besluta om nödåtgärder i krislägen.

Organisation

Tillsynsstyrelsen är det beslutsfattande organet och består av

En förvaltningsstyrelse ska se till att Esma uppfyller sina uppgifter på rätt sätt. Den består av myndighetens ordförande, företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna och företrädare för kommissionen.

Hur arbetar Esma?

Esma har fyra verksamhetsområden:

 • Bedömning av risker för investerare, marknader och den finansiella stabiliteten – främja öppenhet och investerarskydd genom att publicera information i Esmas offentliga register och databaser och genom att utfärda varningar till investerarna.
 • Gemensam regelbok för EU:s finansmarknader – förbättra EU:s inre marknad genom att utarbeta tekniska standarder och bistå EU-institutionerna i deras lagstiftningsarbete.
 • Standardiserad tillsyn – sprida bästa praxis och effektivisera både finanssektorn och de behöriga nationella myndigheterna.
 • Direkt tillsyn över vissa finansinstitutioner – övervaka kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister.

Vem gynnas?

Esmas målgrupper är följande sektorer och aktörer:

 • Ekonomin
 • Allmänheten
 • Tillsynsmyndigheterna för värdepappersmarknaderna
 • Finanstjänstesektorn
 • Konsumenter, enskilda och institutionella investerare
 • Tillhandahållare av finansiella tjänster
 • Aktörer på finansmarknaderna
Kontaktuppgifter till

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten(ESMA)

Kontaktuppgifter till

Adress

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Tfn
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top