Európska únia

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Prehľad

 • Úloha: zlepšovať ochranu investorov a podporovať stabilné, riadne fungujúce finančné trhy
 • Predseda: Steven Maijoor
 • Výkonná riaditeľka: Verena Ross
 • Členovia: vnútroštátne orgány zodpovedné za trhy s cennými papiermi v každej krajine EÚ
 • Členovia bez hlasovacieho práva: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), Európska komisia (EK)
 • Pozorovatelia: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko
 • Rok vzniku: 2011
 • Počet zamestnancov: 200
 • Sídlo: Paríž (Francúzsko)
 • Webové sídlo: ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) je nezávislý orgán EÚ, ktorého cieľom je zlepšovať ochranu investorov a podporovať stabilné, riadne fungujúce finančné trhy.

Čo robí ESMA?

Má 3 ciele:

 • ochrana investorov – zabezpečiť lepšie napĺňanie potrieb finančných spotrebiteľov, posilniť ich práva investorov a zároveň potvrdiť ich zodpovednosť,
 • riadne fungujúce trhy – podporovať integritu, transparentnosť, účinnosť, správne fungovanie finančných trhov a pevnú trhovú infraštruktúru,
 • finančná stabilita – posilniť finančný systém, aby bol schopný znášať otrasy a riešiť finančné nerovnováhy, a podporiť hospodársky rast.

Orgán ESMA je zodpovedný aj za koordináciu opatrení prijatých orgánmi pre dohľad nad cennými papiermi alebo prijímanie núdzovým opatrení v prípade krízovej situácie.

Štruktúra

Radu orgánov dohľadu, ktorá prijíma všetky politické rozhodnutia, a schvaľuje prácu ESMA, tvoria:

Riadiaca rada zložená z predsedu orgánu ESMA, zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu a delegátov Komisie zabezpečuje, že ESMA vykonáva svoje povinnosti správne.

Ako funguje orgán ESMA?

Vykonáva štvorakú činnosť:

 • Posudzovanie rizík pre investorov, trhy a finančnú stabilitu s cieľom podporovať transparentnosť a ochranu investorov tým, že im poskytuje informácie prostredníctvom verejného registra a databáz a vydáva upozornenia pre investorov.
 • Dokončenie jednotného súboru pravidiel pre finančné trhy EÚ, ktorého cieľom je zlepšovať jednotný trh EÚ pomocou rozvoja technických noriem a poskytovania poradenstva pre inštitúcie EÚ, pokiaľ ide o tvorbu nových právnych predpisov.
 • Podpora štandardizácie postupov dohľadu prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a zlepšovania účinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov a finančného sektora.
 • Priamy dohľad nad osobitnými finančnými orgánmi – ratingové agentúry a archívy obchodných údajov.

Kto má z činnosti ESMA osoh?

Tieto oblasti a zainteresované strany:

 • hospodárstvo,
 • široká verejnosť,
 • regulačné orgány trhov s cennými papiermi,
 • odvetvie finančných služieb,
 • drobní a inštitucionálni investori a spotrebitelia,
 • poskytovatelia finančných služieb,
 • používatelia finančných trhov.
Kontaktné údaje

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy(ESMA)

Kontaktné údaje

Adresa

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top