Unia Europejska

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Informacje ogólne

 • Funkcja: ochrona inwestorów oraz wspieranie stabilnych i sprawnych rynków finansowych
 • Tymczasowa przewodnicząca: Anneli Tuominen 
 • Dyrektor wykonawcza: Natasha Cazenave 
 • Członkowie: Organy krajowe odpowiedzialne za rynki papierów wartościowych w każdym kraju UE
 • Członkowie nieposiadający prawa głosu: Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Komisja Europejska (KE), Islandia, Liechtenstein i Norwegia
 • Rok powstania: 2011
 • Liczba pracowników: 272
 • Siedziba: Paryż (Francja)
 • Strona internetowa: ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest niezależnym organem UE, którego celem jest poprawa ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i sprawnych rynków finansowych.

Czym zajmuje się ESMA?

Urząd wypełnia trzy zadania:

 • Ochrona inwestorów – zagwarantowanie lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych i poszerzenie ich praw jako inwestorów, a także wypełniania przez nich zobowiązań, jakie na nich spoczywają.
 • Niezakłócone funkcjonowanie rynków – propagowanie uczciwości, przejrzystości, sprawności i właściwego funkcjonowania rynków finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej.
 • Stabilność finansowa – wzmacnianie systemu finansowego w celu uodpornienia go na wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się nierównowagi finansowej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego.

Urząd odpowiada również za koordynowanie działań podejmowanych przez organy nadzoru papierów wartościowych i wprowadzanie środków nadzwyczajnych w przypadku sytuacji kryzysowej.

Struktura

W skład Rady Organów Nadzoru, która podejmuje wszystkie decyzje polityczne i zatwierdza działalność urzędu, wchodzą:

Zarząd składający się z przewodniczącego urzędu oraz przedstawicieli krajowych organów nadzoru i Komisji dopilnowuje, aby urząd prawidłowo wypełniał swoje obowiązki.

W jaki sposób działa ESMA?

Urząd realizuje działania w czterech dziedzinach. Są to:

 • Ocena ryzyka z punktu widzenia inwestorów, rynków i stabilności finansowej – w celu propagowania przejrzystości i zapewniania ochrony inwestorom poprzez udostępnianie im informacji za pośrednictwem publicznych rejestrów i baz danych oraz kierowanie ostrzeżeń do inwestorów.
 • Ukończenie jednolitego zbioru przepisów dla rynków finansowych UE – ulepszenie jednolitego rynku unijnego dzięki opracowaniu norm technicznych i wspieraniu instytucji UE przy tworzeniu nowych przepisów.
 • Promowanie standaryzacji metod nadzoru – wymiana sprawdzonych rozwiązań i poprawa skuteczności zarówno właściwych organów krajowych, jak i sektora finansowego.
 • Bezpośredni nadzór nad konkretnymi instytucjami finansowymi – agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji.

Komu przynosi korzyści działalność urzędu?

ESMA działa na rzecz:

 • gospodarki
 • ogółu społeczeństwa
 • regulatorów rynków papierów wartościowych
 • sektora usług finansowych
 • inwestorów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych i konsumentów
 • dostawców usług finansowych
 • użytkowników rynków finansowych.
Dane kontaktowe

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych(EUNGiPW)

Dane kontaktowe

Adres

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Back to top