an tAontas Eorpach

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Forbhreathnú

 • Ról: feabhas a chur ar chosaint infheisteoirí agus cobhsaíocht agus rianúlacht na margaí airgeadais a chur chun cinn
 • Cathaoirleach: Steven Maijoor
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Verena Ross
 • Comhaltaí: Na húdaráis náisiúnta atá freagrach as margaí urrús i ngach ceann de na Ballstáit
 • Comhaltaí nach bhfuil i dteideal vótála: An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC ), an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), an Coimisiún Eorpach (CE)
 • Breathnóirí: An Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Líon foirne: 200
 • Suíomh: Páras (na Fraince)
 • Suíomh gréasáin: ESMA

Údarás neamhspleách is ea an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) arb é is cuspóir leis feabhas a chur ar chosaint infheisteorí agus cobhsaíocht agus rianúlacht na margaí airgeadais a chur chun cinn.

Cad é a dhéanann ESMA?

Tá 3 chuspóir aige:

 • Cosaint Infheisteoirí - chun a chinntiú go ndéantar freastal níos fearr ar riachtanais tomhaltóirí airgeadais agus a gcuid ceart mar infheisteoirí a threisiú agus, san am céanna, a gcuid freagrachtaí a aithint.
 • Rianúlacht na margaí - chun iontaofacht, trédhearcacht, éifeachtúlacht agus dea-fheidhmiú na margaí airgeadais a chur chun cinn mar aon le bonneagar margaidh urrúnta.
 • Cobhsaíocht airgeadais - chun an córas airgeadais a neartú ionas gur féidir leis géarchéimeanna airgeadais a sheasamh agus gan ligean d'éagothromaíochtaí airgeadais dul as smacht, agus fás eacnamaíoch a spreagadh.

Lena chois sin, tá ESMA freagrach as na bearta a ghlacann maoirseoirí urrús a chomhordú nó as bearta éigeandála a ghlacadh uair ar bith a bhíonn géarchéim ann.

Struchtúr

Is é an Bord Maoirseoirí a dhéanann na cinntí agus atá freagrach as obair ESMA agus tá sé comhdhéanta mar seo a leanas:

Le Bord Bainistíochta ar a bhfuil cathaoirleach ESMA, ionadaithe údarás maoirseachta náisiúnta agus toscairí ón gCoimisiún, cinntítear go ndéanann ESMA a chuid dualgas mar is ceart.

Conas a oibríonn ESMA?

Baineann ceithre ghné lena chuid gníomhaíochtaí:

 • Measúnú a dhéanamh ar na rioscaí d'infheisteoirí, do mhargaí agus do chobhsaíocht airgeadais - trédhearcacht agus cosaint d'infheisteoirí a chur chun cinn trí fhaisnéis a chur ar fáil d'infheisteoirí trínár gclár poiblí agus trínár mbonnachar sonraí, agus trí fholáirimh a eisiúint d'infheisteoirí.
 • Leabhar rialacha aonair a chríochnú le haghaidh mhargaí airgeadais an Aontais Eorpaigh - chun feabhas a chur ar mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh trí chaighdeáin theicniúla a fhorbairt agus trí chomhairle a chur ar institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le dlíthe nua a fhorbairt.
 • Caighdeánú an chleachtais maoirseachta a chur chun cinn - trí dhea-chleachtais a roinnt agus trí éifeachtúlacht a fheabhsú i dtaca leis na húdaráis inniúla náisiúnta agus leis an earnáil airgeadais araon.
 • maoirsiú díreach a dhéanamh ar chomhlachtaí airgeadais faoi leith - gníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus stórtha trádála.

Cé a bhainfidh tairbhe as?

Na réimsí agus na páirtithe leasmhara seo a leanas:

 • an geilleagar
 • an pobal i gcoitinne
 • rialálaithe margaí urrús
 • earnáil na seirbhísí airgeadais
 • infheisteoirí agus tomhaltóirí miondíola agus tionscail
 • soláthraithe seirbhísí airgeadais
 • úsáideoirí margaí airgeadais
Sonraí teagmhála

an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí(ESMA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Teileafón
+33 1 58 36 43 21
Facs
+33 1 58 36 43 30
Back to top