Euroopa Liit

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Ülevaade

 • Ülesanne: aidata paremini kaitsta investoreid ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest
 • Esimees: Steven Maijoor
 • Tegevdirektor: Verena Ross
 • Liikmed: Väärtpaberiturgude eest vastutavad riiklikud ametiasutused igas ELi liikmesriigis
 • Hääleõiguseta liikmed: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA), Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) ja Euroopa Komisjon
 • Vaatlejad: Island, Liechtenstein ja Norra
 • Asutatud: 2011
 • Töötajate arv: 200
 • Asukoht: Pariis (Prantsusmaa)
 • Veebisait: ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on iseseisev Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on parandada investorite kaitset ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest.

Mida ESMA teeb?

Asutusel on kolm põhieesmärki:

 • investorite kaitse – tegutseda finantsteenuste tarbijate huvides ning tugevdada nende kui investorite õigusi, unustamata ka kohustusi;
 • nõuetekohased finantsturud – seista finantsturgude usaldusväärsuse, läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja sujuva toimimise ning tugeva turutaristu eest;
 • finantsstabiilsus – tugevdada finantssüsteemi, et see peaks vastu ootamatutele löökidele ja finantstasakaalu nihetele, ning soodustada majanduskasvu.

ESMA koordineerib ka liikmesriikide järelevalveasutuste tööd ning võtab kriisiolukorra puhul vastu erakorralisi meetmeid.

Struktuur

Järelevalvenõukogu võtab vastu kõik strateegilised otsused ning annab oma heakskiidu asutuse tööle. Sinna kuuluvad:

Juhatus vastutab selle eest, et ESMA täidaks oma ülesandeid nõuetekohaselt. Sinna kuuluvad ESMA esimees ning riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Kuidas ESMA töötab?

Asutusel on nelja tüüpi ülesandeid:

 • hinnata investoreid, turge ja finantsstabiilsust ohustavaid riske – ESMA hoolitseb läbipaistvuse ja investorite kaitse eest, jagades investoritega oma avalikes registrites ja andmebaasides olevat teavet ning hoiatades neid võimalike ohtude eest;
 • koostada ELi finantsturgude jaoks ühtseid eeskirju – ELi ühtse turu arendamiseks luuakse tehnilisi standardeid ning nõustatakse ELi institutsioone uute õigusaktide väljatöötamisel;
 • näidata eeskuju järelevalvetegevuse standardimisel – selleks tutvustatakse liikmesriikide järelevalveasutustele ja finantsettevõtetele parimaid tavasid ning võimalusi paremate tulemuste saavutamiseks;
 • teostada otsest järelevalvet konkreetsete finantsasutuste üle – nendeks on reitinguagentuurid ja kauplemisteabehoidlad.

Kes sellest kasu saab?

Järgmised tegevusvaldkonnad ja huvirühmad:

 • majandus;
 • üldsus;
 • väärtpaberiturge reguleerivad asutused;
 • finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted;
 • jae- ja institutsionaalsed investorid ja tarbijad;
 • finantsteenuste osutajad;
 • finantsturgudel osalejad.
Kontaktandmed

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve(ESMA)

Kontaktandmed

Aadress

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Back to top