Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • Πρόεδρος: Steven Maijoor
 • Εκτελεστικός διευθυντής: Verena Ross
 • Μέλη: εθνικές αρχές υπεύθυνες για τις αγορές κινητών αξιών σε κάθε χώρα της ΕΕ
 • Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)
 • Παρατηρητές: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία
 • Έτος ίδρυσης: 2011
 • Αριθμός υπαλλήλων: 200
 • Έδρα: Παρίσι (Γαλλία)
 • Ιστότοπος: ESMA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τι κάνει η ESMA

Η ESMA έχει 3 στόχους:

 • προστασία των επενδυτών: διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με παράλληλη αναγνώριση των υποχρεώσεών τους·
 • εύρυθμη λειτουργία των αγορών: προαγωγή της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της κατάλληλης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σταθερών υποδομών της αγοράς·
 • χρηματοπιστωτική σταθερότητα: ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι κλυδωνισμοί και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ESMA είναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές του τομέα των κινητών αξιών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσης.

Δομή

Το συμβούλιο εποπτών, το οποίο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις πολιτικής και είναι αρμόδιο για την έγκριση των εργασιών της ESMA, απαρτίζεται από:

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο της ESMA και εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών και της Επιτροπής, μεριμνά ώστε η ESMA να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της.

Πώς λειτουργεί η ESMA

Η ESMA έχει τέσσερα είδη δραστηριοτήτων:

 • αξιολόγηση των κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα: αύξηση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών με την παροχή πληροφοριών μέσω των δημόσιων μητρώων και βάσεων δεδομένων της ΕΕ, και την αποστολή προειδοποιήσεων·
 • ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ: βελτίωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ με τον καθορισμό τεχνικών προτύπων και την παροχή συμβουλών στα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά με την κατάρτιση νέας νομοθεσίας·
 • προώθηση της τυποποίησης των εποπτικών πρακτικών: με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τόσο των εθνικών αρμόδιων αρχών όσο και του χρηματοπιστωτικού κλάδου·
 • άμεση εποπτεία χρηματοπιστωτικών φορέων: οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Ποιοι ωφελούνται

Οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι και τομείς:

 • η οικονομία
 • το ευρύ κοινό
 • οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών κινητών αξιών
 • ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • οι Ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές και οι καταναλωτές
 • οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • οι χρήστες χρηματοπιστωτικών αγορών
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών(EAKAA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Τηλ
+33 1 58 36 43 21
Φαξ
+33 1 58 36 43 30
Back to top