Европейски съюз

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Преглед

 • Роля: да подобрява защитата на инвеститорите и да насърчава стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.
 • Временен председател: Анели Туоминен
 • Изпълнителен директор: Наташа Казенаве 
 • Членове: Отговарящият за ценните книжа орган във всяка страна от ЕС
 • Членове без право на глас: Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски съвет за системен риск (ЕССР), Европейска комисия (ЕК), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 • Година на създаване: 2011
 • Брой на служителите 272
 • Местоположение: Париж (Франция)
 • Уебсайт: ESMA

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е подобряване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.

Какво прави ESMA?

Органът има три цели:

 • Защита на инвеститорите — да се гарантира, че се отговаря по-добре на нуждите на потребителите на финансови услуги и да се засилят техните права на инвеститори, като в същото време се потвърдят и отговорностите им.
 • Пазари с установен пазарен ред — да се насърчават почтеността, прозрачността, ефективността и правилното функциониране на финансовите пазари и стабилната пазарна инфраструктура.
 • Финансова стабилност — да се подсили финансовата система, така че да може да устоява на шокове и да се справя с финансови дисбаланси, и да се насърчава икономически растеж.

ESMA също така носи отговорност за координиране на мерките, взети от надзорните органи, отговарящи за ценните книжа, или за предприемането на спешни мерки при възникване на кризисна ситуация.

Структура

Надзорният съвет, който взема всички политически решения и носи отговорност за одобряването на дейността на ESMA, включва:

Управителен съвет, който включва председателя на ESMA, представители на националните надзорни органи и делегати на Комисията, гарантира правилното изпълнение на задълженията на ESMA.

Как функционира ESMA?

Органът извършва дейности в четири направления:

 • Оценяване на рисковете за инвеститорите, пазарите и финансовата стабилност — за да насърчава прозрачността и защитата на инвеститорите, като им предоставя информация чрез нашите публични регистри и бази данни и като отправя предупреждения към инвеститорите.
 • Създаване на единен правилник за финансовите пазари на ЕС — за да подобрява състоянието на единния пазар на ЕС, като разработва технически стандарти и съветва институциите на ЕС относно изготвянето на нови закони.
 • Стимулиране на стандартизацията на практиките за надзор — като обменя добри практики и повишава ефективността във връзка с националните компетентни органи и финансовата индустрия.
 • Пряк надзор на определени финансови органи — агенции за кредитен рейтинг и регистри на трансакции.

Кой има полза от това?

Следните сектори и заинтересовани страни:

 • икономиката
 • широката общественост
 • регулаторните органи на пазарите на ценни книжа
 • индустрията на финансови услуги
 • инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори и потребителите
 • доставчиците на финансови услуги
 • потребителите на финансовите пазари
Координати за връзка

Европейски орган за ценни книжа и пазари(ЕОЦКП)

Координати за връзка

Адрес

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Тел
+33 1 58 36 43 21
Факс
+33 1 58 36 43 30
Back to top