Europeiska Unionen

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

Europeiska forskningsrådet är en del av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Forskningsrådet inrättades av EU-kommissionen i februari 2007 för att stödja forskardriven spetsforskning inom det särskilda programmet Idéer inom det sjunde ramprogrammet (2007–2013). Det har en total budget på 7,5 miljarder euro, som kommissionen har det slutliga ansvaret för.

Forskningsrådet ska stimulera vetenskaplig excellens i Europa genom att stödja och uppmuntra de allra bästa, verkligt nyskapande forskarna, akademikerna och ingenjörerna. De uppmuntras att skicka in förslag till forskningsprojekt inom alla discipliner.

Forskningsrådet är ansvarigt inför kommissionen, som ska garantera att arbetet bedrivs öppet och självständigt.

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet inrättades formellt i december 2007 och blev administrativt självständigt den 15 juli 2009.

Forskningsrådet består av ett oberoende vetenskapligt råd och ett genomförandeorgan som arbetar för EU-kommissionen. Det vetenskapliga rådet ska lägga fast den vetenskapliga strategin och metoderna. Genomförandeorganet ska genomföra och tillämpa strategierna och metoderna då man handlägger finansieringen av projekt inom det sjunde ramprogrammet.

Genomförandeorganet utför följande uppgifter:

  • Genomföra det årliga arbetsprogram som det vetenskapliga rådet fastställer och EU-kommissionen antar.
  • Genomföra ansökningsomgångar i enlighet med arbetsprogrammet.
  • Informera och hjälpa sökande.
  • Ansvara för att projektförslag utvärderas av externa forskare.
  • Utarbeta och förvalta avtal om forskningsbidrag, i enlighet med EU:s budgetförordning.
  • Bistå forskningsrådets vetenskapliga råd.
Kontakt: 

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet(ERCEA)

Kontakt

Adress: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75