Evropska unija

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

Evropski raziskovalni svet (ERC) je del 7. okvirnega raziskovalnega programa EU. Evropska komisija ga je ustanovila februarja 2007 na podlagi programa IDEAS iz 7. okvirnega programa, da bi podprla pionirske raziskave, ki jih predlagajo znanstveniki. Proračun za obdobje 2007–2013 znaša 7,5 milijarde EUR.

Osnovni namen Evropskega raziskovalnega sveta je spodbuditi znanstveno odličnost v Evropi. Podpira namreč najboljše in resnično ustvarjalne znanstvenike, učenjake in inženirje, ki lahko oddajo predlog za katerokoli področje raziskav.

Evropski raziskovalni svet sestavljata znanstveni svet, ki je neodvisen, in izvajalska agencija, ki dela v imenu Evropske komisije. Znanstveni svet določi znanstveno strategijo in program dela. Izvajalska agencija vodi finančne dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta v pravnem okviru 7. okvirnega programa in skrbi za izvedbo strategije in programa dela.

Izvajalska agencija je bila uradno ustanovljena decembra 2007, popolnoma samostojno pa posluje od 15. julija 2009.

Evropski raziskovalni svet svoje delo utemeljuje na preglednosti, avtonomnosti in poštenosti, za kar jamči Evropska komisija, ki ji je tudi odgovoren. Evropska komisija nosi tudi končno odgovornost za izvajanje 7. okvirnega programa in za izvrševanje njegovega proračuna.

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta opravlja naslednje naloge:

  • uresničitev letnega delovnega programa, ki ga določi znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta in sprejme Komisija;
  • izvedba pozivov za zbiranje predlogov v skladu z delovnim programom;
  • obveščanje in pomoč kandidatom;
  • priprava zunanjega ekspertnega ocenjevanja predlogov;
  • priprava in vodenje sporazumov o nepovratnih sredstvih v skladu s finančnimi predpisi EU;
  • pomoč znanstvenemu svetu Evropskega raziskovalnega sveta.
Kontaktni podatki: 

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta(ERCEA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75