Európska únia

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

Európsku radu pre výskum (ERV) zastrešuje 7. rámcový program pre výskum (7RP). Založila ju Európska komisia s cieľom podporiť výskum na hraniciach súčasného poznania iniciovaný výskumnými pracovníkmi a svoju činnosť začala vo februári 2007 v rámci osobitného programu „Myšlienky“, ktorý je súčasťou 7RP s celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur (2007 – 2013).

Jej hlavným cieľom je stimulovať rozvoj vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe prostredníctvom podpory a motivácie tých najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a inžinierov, ktorí môžu predkladať svoje návrhy v ľubovoľnej oblasti výskumu.

ERV pozostáva z nezávislej vedeckej rady a výkonnej agentúry, ktorá zastupuje Európsku komisiu. Vedecká rada ERV definuje stratégiu a metódy vedeckého výskumu a výkonná agentúra ERV ich zavádza a uplatňuje pri správe a vykonávaní činností Európskej rady pre výskum súvisiacich s financovaním výskumu v právnom kontexte 7RP.

Výkonná agentúra ERV bola formálne založená v decembri 2007 a 15. júla 2009 získala administratívnu autonómiu.

Európska komisia, ktorej sa ERV zodpovedá, vystupuje ako garant nezávislosti a integrity jej činností. Európska komisia rovnako preberá aj konečnú zodpovednosť za realizáciu 7RP a rozpočet programu.

Výkonná agentúra ERV má na starosti tieto úlohy:

  • vykonávať ročný pracovný program definovaný vedeckou radou ERV a schválený Komisiou
  • uverejňovať výzvy na predkladanie návrhov v súlade s pracovným programom
  • poskytovať informácie a podporu žiadateľom
  • organizovať preskúmania a hodnotenia odborných prác odborníkmi z daného odboru
  • uzatvárať a spravovať grantové dohody v súlade s finančnými nariadeniami EÚ
  • poskytovať podporu vedeckej rade ERV

 

Kontaktné údaje: 

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum(ERCEA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75