Eiropas Savienība

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

Eiropas Pētniecības padomes izveide ietilpst ES 7. pētniecības pamatprogrammā (7. pamatprogramma). To 2007. gada februārī nodibināja Eiropas Komisija, lai atbalstītu pētniecības celmlaužus, par pamatu izmantojot 7. pamatprogrammas īpašo IDEAS programmu. Pētniecības padomes budžets no 2007. līdz 2013. gadam ir 7,5 miljardi eiro.

Tās galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu augsni zinātnes sasniegumiem Eiropā, atbalstot un motivējot vislabākos radošos zinātniekus, akadēmiķus un inženierus, kurus aicina iesniegt priekšlikumus visās pētniecības jomās.

Eiropas Pētniecības padomi veido neatkarīga zinātniskā padome un izpildaģentūra, kas darbojas Eiropas Komisijas uzdevumā. Zinātniskā padome nosaka zinātnisko stratēģiju un metodiku, savukārt izpildaģentūra īsteno un piemēro šo stratēģiju un metodiku, pārvaldot un regulējot Eiropas Pētniecības padomes finansēšanas pasākumus saistībā ar 7. pētniecības pamatprogrammu.

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru nodibināja 2007. gada decembrī, bet 2009. gada 15. jūlijā tā kļuva administratīvi neatkarīga struktūrvienība.

Eiropas Komisija garantē pārredzamību, neatkarību un integritāti Eiropas Pētniecības padomes darbā, kas noris Komisijas pārziņā. Eiropas Komisija uzņemas galīgo atbildību par 7. pamatprogrammas un tās budžeta īstenošanu.

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūrai (ERC) ir šādi uzdevumi:

  • īstenot gada darba programmu, ko izstrādājusi ERC zinātniskā padome un pieņēmusi Komisija,
  • izsludināt pieteikumu konkursus saskaņā ar darba programmu,
  • sniegt informāciju un atbalstu pieteikuma iesniedzējiem,
  • rīkot speciālistu veiktu salīdzinošu pārskatīšanu,
  • sagatavot un pārvaldīt dotāciju nolīgumus atbilstoši ES Finanšu regulai,
  • sniegt atbalstu ERC zinātniskajai padomei.
Kontaktinformācija: 

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra(ERCEA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fakss: 
+32 2 292 19 75