Europos Sąjunga

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) įsteigta pagal ES mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą (7BP). Siekdama, kad būtų remiami pažangiausi moksliniai tyrimai, vykdomi mokslinių tyrimų bendruomenės iniciatyva, Tarybą 2007 m. vasario mėn. įsteigė Europos Komisija pagal 7BP specialiąją programą IDEAS. Jai 2007–2013 m. skirtas 7,5 mlrd. eurų biudžetas.

Pagrindinė EMTT paskirtis – puoselėti Europoje mokslinę kompetenciją remiant ir skatinant geriausius, iš tiesų kūrybingus mokslininkus ir inžinierius, kurie kviečiami teikti savo asmeninius bet kurios tiriamosios srities pasiūlymus.

EMTT sudaro nepriklausoma Mokslo taryba ir Vykdomoji agentūra, veikianti Europos Komisijos vardu. EMTT mokslo taryba nustato mokslo strategiją ir metodiką, o EMTT vykdomoji įstaiga jas vykdo ir taiko valdant EMTT ir atliekant finansavimo operacijas pagal teisines 7BP nuostatas.

EMTT sudaro nepriklausoma Mokslo taryba ir Vykdomoji agentūra, veikianti Europos Komisijos vardu. EMTT mokslo taryba nustato mokslo strategiją ir metodiką, o EMTT vykdomoji įstaiga jas vykdo ir taiko valdant EMTT ir atliekant finansavimo operacijas pagal teisines 7BP nuostatas.

EMTT veikia skaidriai, savarankiškai ir principingai – tai užtikrina Europos Komisija, kuriai EMTT yra atskaitinga. Europos Komisija prisiima finansinę 7BP įgyvendinimo ir jos biudžeto vykdymo atsakomybę.

EMTT vykdomosios agentūros užduotys:

  • vykdyti EMTT mokslo tarybos sudarytą ir Europos Komisijos patvirtintą metinę darbo programą;
  • atsižvelgiant į darbo programą skelbti kvietimus teikti siūlymus;
  • teikti informaciją ir pagalbą paraiškų teikėjams;
  • rengti tos pačios srities specialistų atliekamą vertinimą;
  • sudaryti ir valdyti susitarimus dėl dotacijų, laikantis ES finansinio reglamento;
  • padėti EMTT mokslo tarybai.
Kontaktiniai duomenys: 

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga(ERCEA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75