Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) είναι μέρος του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα της ΕΕ (ΠΠ7). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο 2007 βάσει του ειδικού προγράμματος του ΠΠ7 IDEAS για να στηρίζει δραστηριότητες έρευνας αιχμής που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών. Διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δις ευρώ (2007-2013).

Κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τους καλύτερους, πραγματικά δημιουργικούς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και μηχανικούς που καλούνται να υποβάλουν τις επιμέρους προτάσεις τους σε οιοδήποτε ερευνητικό πεδίο.

Το ΕΣΕ αποτελείται από ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο και έναν εκτελεστικό οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επιστημονικό συμβούλιο καθορίζει την επιστημονική στρατηγική και τις μεθόδους τις οποίες εφαρμόζει ο εκτελεστικός οργανισμός του ΕΣΕ κατά τη διαχείριση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και τη διοίκηση του ΕΣΕ εντός του νομικού πλαισίου του ΠΠ7.

Ο εκτελεστικός οργανισμός ιδρύθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο 2007 και απέκτησε διοικητική αυτονομία στις 15 Ιουλίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία λογοδοτεί το ΕΣΕ, εγγυάται τη διαφάνεια λειτουργίας, την αυτονομία και την ακεραιότητά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του ΠΠ7 και για τον προϋπολογισμό του.

Καθήκοντα του εκτελεστικού οργανισμού του ΕΣΕ:

  • Εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας που εκπονεί το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ και εγκρίνει η Επιτροπή.
  • Υλοποίηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
  • Παροχή πληροφοριών και στήριξης στους αιτούντες.
  • Διοργάνωση αξιολόγησης από ομότιμους κριτές
  • Σύναψη και διαχείριση συμφωνιών επιχορηγήσεων σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ.
  • Παροχή συνδρομής στο επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας(ERCEA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Φαξ: 
+32 2 292 19 75