Unia Europejska

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Informacje ogólne

 • Funkcja: ENISA to ośrodek wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie
 • Dyrektor: Udo Helmbrecht
 • Rok powstania: 2004
 • Liczba pracowników: 65
 • Siedziba: siedziba główna w Heraklionie (Grecja), biuro w Atenach (Grecja)
 • Strona internetowa: ENISA

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) stanowi ośrodek wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie. ENISA pomaga UE i należącym do niej krajom przygotować się do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także do wykrywania takich problemów i reagowania na nie.

Zakres działalności

ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE. Działalność ta obejmuje:

ENISA publikuje również sprawozdania i badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. Agencja opracowuje badania dotyczące:

ENISA uczestniczy w kształtowaniu polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. Przyczynia się to również do wzrostu gospodarczego na europejskim rynku wewnętrznym.

Więcej informacji na temat działalności agencji można znaleźć w rocznym programie prac.

Struktura

Zgodnie z rozporządzeniami UE nr 460/2004 i 526/2013 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w skład agencji wchodzą następujące organy: dyrektor naczelny, zarząd, rada wykonawcza oraz stała grupa udziałowców.

Metody działania

Sposób funkcjonowania agencji przedstawiono w rocznym programie prac, który jest opracowywany co roku po szeroko zakrojonych konsultacjach z udziałem zarządu i rady wykonawczej agencji ENISA.

ENISA współpracuje również ściśle z wieloma podmiotami z sektora publicznego i prywatnego na rzecz:

 • wiedzy fachowej: przewidywanie nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji i wspieranie Europy w radzeniu sobie z nimi, dzięki uwzględnianiu zmian zachodzących w świecie cyfrowym
 • strategii: pomaganie państwom członkowskim i instytucjom UE w tworzeniu i wdrażaniu strategii niezbędnej do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych krajowego bezpieczeństwa informacyjnego
 • zdolności : wspieranie Europy w budowaniu nowoczesnych sieci i zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego
 • społeczeństwa: wspieranie współpracy między krajami członkowskimi i krajowymi systemami bezpieczeństwa informacyjnego

ENISA blisko współpracuje z Europolem i Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w dziedzinie badań naukowych i komunikacji.

Pomaga również innymi unijnym agencjom w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego. Te agencje to:

Korzyści

Główną grupą docelową są organizacje sektora publicznego, a w szczególności:

 • rządy krajów UE
 • instytucje UE.

Agencja pracuje również na rzecz:

 • sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (telekomunikacja, dostawcy usług internetowych i firmy informatyczne)
 • przedsiębiorstw (zwłaszcza małych)
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, takich jak zespoły reagowania na incydenty komputerowe
 • środowisk akademickich
 • ogółu społeczeństwa.
Dane kontaktowe

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji(ENISA)

Dane kontaktowe

Adres

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Back to top