Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: ο ENISA είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Διευθυντής: Udo Helmbrecht
 • Έτος ίδρυσης: 2004 υπάλληλοι
 • Προσωπικό: : 65 υπάλληλοι
 • Τόπος: έδρα στο Ηράκλειο (Ελλάδα), γραφεία στην Αθήνα (Ελλάδα)
 • Ιστότοπος: ENISA

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξοπλίζονται και να προετοιμάζονται καλύτερα ώστε να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Τι κάνει

Ο ENISA παρέχει πρακτικές συμβουλές και λύσεις σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των χωρών της ΕΕ, καθώς και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Συμβάλλει ειδικότερα στα εξής:

Ο ENISA δημοσιεύει επίσης εκθέσεις και μελέτες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχει εκπονήσει μελέτες σχετικά με:

Ο ENISA συμβάλλει στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ENISA θα βρείτε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Δομή

Όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 469/2004 και αριθ. 526/2013 σχετικά με τον Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, στα όργανα του οργανισμού περιλαμβάνονται ο εκτελεστικός διευθυντής, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων.

Πώς λειτουργεί

Οι καθημερινές δραστηριότητες του ENISA καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, το οποίο καταρτίζεται κάθε έτος μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με το Διοικητικό και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ENISA.

Ο ENISA έχει επίσης αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό να επιτύχει τα εξής:

 • Εμπειρογνωσία: να προβλέπει τις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και να βοηθά την Ευρώπη στην αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Πολιτική: να βοηθά τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που είναι αναγκαίες για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων της εθνικής ασφάλειας πληροφοριών
 • Ενίσχυση ικανοτήτων: να βοηθήσει την Ευρώπη στην ενίσχυση των ικανοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών.
 • Κοινότητα: να ενισχύσει τη συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των εθνικών κοινοτήτων ασφάλειας των πληροφοριών

Ο ENISA συνεργάζεται στενά με την Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο για την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και επικοινωνίας.

Ο οργανισμός βοηθά επίσης τους παρακάτω οργανισμούς της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο:

Ποιοι ωφελούνται

Ο ENISA απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημόσιου τομέα, συγκεκριμένα:

 • στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ
 • στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο οργανισμός προσφέρει επίσης υπηρεσίες:

 • στον κλάδο των ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρείες ΤΠ)
 • στην επιχειρηματική κοινότητα, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις
 • σε ειδικούς για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, όπως ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική
 • στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • στους πολίτες.
Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Τηλ
+30 28 14 40 9710
Back to top