European Union website, the official EU website

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Преглед: 
 • Роля: ENISA е експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа
 • Директор: Удо Хелмбрехт
 • Основана: 2004 г.
 • Брой на служителите : 65 души
 • Местоположение: Централа в Ираклион (Гърция), офис в Атина (Гърция)
 • Уебсайт: ENISA Избор на превод за предходната връзка English (en)

ENISA — агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност — е експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа. Агенцията помага на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на проблеми в сферата на информационната сигурност.

С какво се занимава

ENISA предоставя практически съвети и решения на публичния и частния сектор в страните от ЕС и на институциите на Съюза. Това включва:

 • организиране на учения за действия при кибернетични кризи в Европа Избор на превод за предходната връзка English (en) ;
 • разработване на национални стратегии в областта на кибернетичната сигурност Избор на превод за предходната връзка English (en) ;
 • насърчаване на сътрудничеството между екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти и изграждането на капацитет Избор на превод за предходната връзка English (en) .

ENISA също така публикува доклади и проучвания по въпроси, свързани с кибернетичната сигурност. Тя е извършила проучвания във връзка със:

 • компютърните услуги в облак; Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • защитата на данните; Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • технологиите за подобряване на защитата на личните данни и осигуряването на защитата на личния живот в контекста на новите технологии; Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги; Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • откриването на кибернетични заплахи Избор на превод за предходната връзка English (en) .

ENISA помага при изготвянето на политиката и законодателството на ЕС в областта на мрежовата и информационна сигурност. Това допринася за икономическия растеж на вътрешния европейски пазар.

Повече информация за работата на ENISA ще намерите в нейната годишна работна програма Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Структура

Както е посочено в регламенти на ЕС № 460/2004 Избор на превод за предходната връзка English (en) и № 526/2013 Избор на превод за предходната връзка English (en) относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, органите на агенцията включват изпълнителен директор Избор на превод за предходната връзка English (en) , Управителен съвет Избор на превод за предходната връзка English (en) , Изпълнителен съвет и Постоянна група на заинтересованите страни Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Как функционира

Ежедневната работа на ENISA се определя от годишната работна програма, която се съставя всяка година след широкообхватни консултации с управителния и изпълнителния съвет на агенцията.

ENISA също така е създала силно развита мрежа от заинтересовани страни в публичния и частния сектор. Тази мрежа е насочена към:

 • Опита: да предвиди възникващите предизвикателства в областта на мрежовата и информационната сигурност и да помогне на Европа да се справи с тях, като взема предвид промените в цифровата среда
 • Политиката: да помага на страните членки и институциите на ЕС при разработването и изпълнението на политиките, които са необходими в отговор на правните и регулаторни изисквания на националната информационна сигурност
 • Капацитета: да подпомогне усилията на Европа за изграждане на модерна мрежа и капацитет в областта на информационната сигурност
 • Общността: да подобри сътрудничеството между страните членки и между общностите, които отговарят за информационната сигурност на национално равнище

ENISA работи в тясно сътрудничество по съвместни изследвания и съобщения с Европол и Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3).

Тя помага по въпроси, свързани с кибернетичната сигурност, на следните агенции на ЕС:

Кой има полза от това

Основната целева група на ENISA са организации от публичния сектор, и по-специално:

 • правителствата на страните от ЕС;
 • институциите на ЕС.

Дейността на Агенцията е от полза и за:

 • сектора на ИКТ (телекомуникационни компании, доставчици на интернет услуги и ИТ компании);
 • бизнес общността, по-специално малките предприятия;
 • специалистите по мрежова и информационна сигурност, като например екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти;
 • представителите на академичните среди;
 • обществеността.

 

Координати за връзка: 

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност(ENISA)

Координати за връзка

Адрес: 

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Тел: 
+30 28 14 40 9710