European Union website, the official EU website

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska sjösäkerhetsbyrån ger EU och EU-länderna tekniskt stöd och hjälp med att ta fram och tillämpa EU-lagstiftning om sjösäkerhet, fartygsutsläpp och sjöfartsskydd.

Byrån bidrar också till arbetet med att förebygga och bekämpa oljeutsläpp, övervaka fartyg och identifiera och spåra fartyg på lång distans.

Det här gör byrån

Inspektioner

  • Hjälper till att utvärdera de klassificeringssällskap som EU-länderna har erkänt.
  • Hjälper till att utvärdera sjöfartsutbildningar och certifieringssystem i länder utanför EU.
  • Kontrollerar att fartyg som anlöper EU-hamnar inspekteras på rätt sätt.
  • Inspekterar nationella övervakningssystem för sjöfarten och hamnarnas anläggningar och handlingsplaner för avfallshantering.
  • Bidrar till att sjöolyckor utreds på ett enhetligt sätt i hela EU.
  • Utbildar och sprider goda lösningar när det gäller sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljöfrågor.

Sjöfartsinformation

Hjälp vid oljeutsläpp

  • Inom ett par timmar efter ett oljeutsläpp kan sjöfartsbyrån skicka ut oljesaneringsfartyg i hela EU.
Kontaktuppgifter till: 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån(Emsa)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tfn: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210