Europeiska Unionen

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Översikt

 • Uppgift: erbjuda teknisk expertis och operativt stöd när det gäller sjösäkerhet, sjöfartsskydd och utsläpp
 • Direktör: Markku Mylly
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 250
 • Plats: Lissabon (Portugal)
 • Webbplats: Emsa

Emsa tillhandahåller teknisk expertis och operativt stöd för att förbättra sjösäkerhet, beredskap och insatser vid utsläpp och sjöfartsskydd.

Mest rör det sig om förebyggande åtgärder, t.ex. kontroll av att lagar följs och bedömning av hur ändamålsenlig lagstiftningen är, men ibland krävs också konkreta åtgärder, t.ex. insatser av saneringsfartyg vid oljeutsläpp och upptäckt av föroreningar genom satellitövervakning. 

Verksamhet

Emsa tillhandahåller detaljerad och tillförlitlig information i realtid om vad som händer till sjöss och hjälper på så sätt regeringar och myndigheter att övervaka sjöfarten. Vi erbjuder också sjöfartsinformation som anpassas till de olika europeiska brukarnas behov:

Vi har en nyckelroll när det gäller att sprida bästa praxis. Vi har stor erfarenhet av olika säkerhets- och skyddsfrågor ur ett både rättsligt och operativt perspektiv och har därför ingående kunskap om många aktuella problem och rådande förhållanden.

Vi gör många olika inspektioner och kontrollerar bland annat

 • de klassificeringssällskap som EU-länderna har erkänt
 • sjöfartsutbildningar och certifieringssystem i länder utanför EU
 • rutiner för inspektion av fartyg som anlöper EU-hamnar
 • nationella övervakningssystem för sjöfarten.

Vi ser också till att

 • sjöolyckor utreds på ett enhetligt sätt i hela EU
 • god praxis för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljöfrågor sprids.

Organisation

Emsa leds av en verkställande direktör som får hjälp av ett kansli, tre avdelningschefer, en rådgivare, en revisor och en intern kontrollsamordnare. Emsa består av tio enheter i tre avdelningar för administrativa tjänster, säkerhet och standarder samt insatser.

Direktören rapporterar till en styrelse som sammanträder cirka tre gånger om året och består av

 • 28 regeringsföreträdare, en från varje EU-land
 • 2 regeringsföreträdare utan rösträtt från Island och Norge
 • 4 företrädare för EU-kommissionen
 • 4 företrädare för sjöfarten utan rösträtt.

Styrelsen diskuterar och antar byråns arbetsprogram, budget och tjänsteförteckning, fleråriga personalstrategi och årsrapport med byråns resultat.

Arbetssätt

Vart femte år ser Europeiska sjösäkerhetsbyrån över sina strategier och mål och utarbetar ett flerårigt arbetsprogram efter omfattande samråd med styrelsen och EU-institutionerna. Det finns också ett detaljerat årligt arbetsprogram.

Vi samarbetar nära med andra EU-organ och institutioner, bland annat

Målgrupper

Emsas viktigaste målgrupper är

 • EU:s institutioner
 • EU-ländernas sjöfartsverk
 • Efta-kustländernas sjöfartsverk.

Internationellt stöder Emsa

 • Internationella sjöfartsorganisationen
 • partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken kring Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet.
Kontaktuppgifter till

Europeiska sjösäkerhetsbyrån(Emsa)

Kontaktuppgifter till

Adress

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tfn
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top