European Union website, the official EU website

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Úlohou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry je poskytovať EÚ a jej členským štátom technickú podporu pri vytváraní a uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a znečistenia spôsobeného lodnou dopravou.

EMSA zohráva dôležitú úlohu pri prevencii a odstraňovaní následkov únikov ropy, monitoringu plavidiel a pri identifikácii a sledovaní lodí na veľké vzdialenosti (LRIT).

Činnosti EMSA

Technické kontroly:

  • pomoc pri hodnotení klasifikačných spoločností, ktoré členské štáty EÚ uvádzajú ako „uznané organizácie“;
  • pomoc pri hodnotení námorného vzdelávania a certifikačných systémov v tretích krajinách;
  • zabezpečovanie primeranej inšpekcie lodí, ktoré sa zastavia v európskych prístavoch;
  • kontroly vnútroštátnych monitorovacích systémov lodnej dopravy, prístavných zariadení na zber odpadu a plánov, ktoré majú prístavy v EÚ vypracované pre nakladanie s odpadom;
  • poskytovanie pomoci pri dosahovaní konzistentného vyšetrovania námorných nehôd na celom území EÚ;
  • odborné vzdelávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti námornej bezpečnosti a životného prostredia.

Námorné informačné služby

Systém reakcie v prípade znečistenia

  • V priebehu niekoľkých hodín od rozsiahleho úniku ropy do mora môže EMSA do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ vyslať lode vybavené zariadeniami na odstránenie znečistenia.
Kontaktné údaje: 

Európska námorná bezpečnostná agentúra(EMSA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210