Európska únia

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Prehľad

 • Úloha: poskytuje technickú expertízu a operačnú pomoc v oblastiach námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy a boja proti znečisťovaniu.
 • Riaditeľ: Maja Markovčić Kostelac
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 250
 • Sídlo: Lisabon (Portugalsko)
 • Webová stránka: EMSA

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) poskytuje technickú expertízu a operačnú pomoc na zvýšenie námornej bezpečnosti, pripravenosti a reakcii v boji proti znečisťovaniu, ako aj ochrany námornej dopravy.

Väčšina úloh agentúry sa zameriava na prevenciu – napríklad monitorovanie spôsobu uplatňovania niektorých zákonov a vyhodnocovanie ich celkovej účinnosti. Má však aj reaktívne úlohy – krajinám EÚ napríklad poskytuje pohotovostné plavidlá na odstraňovanie ropy v prípade veľkých ropných škvŕn na mori a znečistenie morí zisťuje satelitnými systémami. 

Úlohy

EMSA v reálnom čase poskytuje štátom a ich orgánom podrobné, spoľahlivé poznatky o dianí na mori, ktoré im pomáhajú v efektívnom uplatňovaní námorných politík. EMSA zároveň poskytuje námorné služby, ktoré reagujú na meniace sa potreby rôznych európskych námorných sektorov:

EMSA zohráva kľúčovú úlohu pri šírení osvedčených postupov. Vďaka skúsenostiam v rôznych oblastiach bezpečnosti a ochrany z právneho i prevádzkového hľadiska má EMSA rozsiahle znalosti o mnohých problémoch, ku ktorým dochádza, ako aj o praktických stránkach ich riešenia.

EMSA vykonáva mnoho rôznych druhov technickej kontroly:

 • inšpekciu klasifikačných spoločností, ktoré krajiny EÚ uviedli ako „uznané organizácie“
 • inšpekciu námorného vzdelávania a certifikačných systémov v tretích krajinách
 • zabezpečovanie primeranej inšpekcie lodí, ktoré sa zastavia v európskych prístavoch
 • kontrolu vnútroštátnych systémov monitorovania lodnej dopravy.

Okrem toho EMSA:

 • zabezpečuje konzistentné vyšetrovanie námorných nehôd v celej EÚ
 • šíri osvedčené postupy v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy a životného prostredia.

Štruktúra

Na čele agentúry stojí výkonný riaditeľ s priamou podporou výkonného úradu, troch vedúcich útvarov, politického poradcu, účtovného referenta a koordinátora vnútornej kontroly. EMSA má v rámci troch hlavných útvarov (podnikové služby, bezpečnosť a normy, prevádzka) desať samostatných oddelení.

Výkonný riaditeľ EMSA zodpovedá správnej rade, ktorá sa schádza približne trikrát do roka a zahŕňa:

 • 27 zástupcov vlád – jedného z každej krajiny EÚ
 • dvoch nehlasujúcich zástupcov vlád Islandu a Nórska
 • štyroch zástupcov Európskej komisie
 • štyroch nehlasujúcich zástupcov námorného sektora

Správna rada prerokúva a prijíma pracovný program agentúry, jej rozpočet a plán pracovných miest, viacročný plán personálnej politiky a výročnú správu, ktorá podrobne opisuje výsledky agentúry.

Fungovanie

EMSA každých 5 rokov prehodnocuje svoju stratégiu a ciele. Po rozsiahlych konzultáciách so správnou radou a inštitúciami EÚ agentúra EMSA vypracuje viacročný pracovný program. V nadväznosti naň pripravuje podrobné ročné pracovné programy.

ESMA úzko spolupracuje s ostatnými agentúrami a inštitucionálnymi organizáciami EÚ, ako napríklad:

Kto má z činnosti osoh

Hlavnými cieľovými skupinami EMSA sú:

 • inštitúcie EÚ
 • vnútroštátne námorné správy EÚ
 • námorné správy pobrežných štátov združenia EZVO

Na medzinárodnej scéne EMSA podporuje:

 • Medzinárodnú námornú organizáciu
 • krajiny na pobreží Stredozemného, Čierneho a Kaspického mora v rámci európskej susedskej politiky.
Kontaktné údaje

Európska námorná bezpečnostná agentúra(EMSA)

Kontaktné údaje

Adresa

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top