Unia Europejska

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

Informacje ogólne

 • Rola: oferowanie wiedzy fachowej i wsparcia operacyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu oraz zanieczyszczenia morza.
 • Dyrektor: Markku Mylly
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 250
 • Siedziba: Lizbona (Portugalia)
 • Strona internetowa: EMSA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oferuje wiedzę techniczną i wsparcie operacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, gotowości do zwalczania zanieczyszczenia morza i reagowania na zanieczyszczenie oraz zwiększenia ochrony na morzu.

Większość zadań agencji ma charakter prewencyjny – na przykład monitoruje ona sposób, w jaki określone przepisy są stosowane, i ocenia ich ogólną skuteczność. Zdarza się też, że agencja reaguje na konkretne sytuacje – na przykład udostępnia krajom UE statki do usuwania plam ropy w przypadku poważnego wycieku na morzu i za pomocą nadzoru satelitarnego wykrywa zanieczyszczenia morza. 

Zakres działalności

EMSA dostarcza rządom i właściwym organom dokładnych i fachowych informacji o sytuacji na morzu w czasie rzeczywistym, aby wesprzeć je w skutecznym wdrażaniu polityki morskiej. EMSA oferuje również usługi morskie, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom różnych użytkowników mórz w całej Europie:

EMSA odgrywa kluczową rolę w propagowaniu najlepszych praktyk. Dzięki doświadczeniu w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną na morzu, tak z prawnego, jak i operacyjnego punktu widzenia, EMSA dysponuje rozległą wiedzą fachową i oferuje praktyczne rozwiązania w różnych sytuacjach.

EMSA przeprowadza wiele kontroli technicznych. Są to:

 • inspekcje towarzystw klasyfikacyjnych wyszczególnionych przez państwa członkowskie UE jako uznane organizacje
 • inspekcje systemów edukacji morskiej i certyfikacji w państwach spoza UE
 • sprawdzanie, czy statki zawijające do portów w UE przeszły odpowiednie kontrole
 • inspekcje krajowych systemów monitorowania ruchu morskiego.

Ponadto EMSA:

 • zapewnienia spójne dochodzenia w sprawie wypadków na morzu w całej UE
 • rozpowszechnia dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu oraz ochrony środowiska.

Struktura

Agencją kieruje dyrektor zarządzający, którego bezpośrednio wspierają: biuro wykonawcze, trzej kierownicy departamentów, doradca polityczny, księgowy i koordynator ds. kontroli wewnętrznej. Agencja obejmuje dziesięć działów wchodzących w skład następujących trzech departamentów: obsługa administracyjna, bezpieczeństwo i normy oraz operacje.

Dyrektor zarządzający EMSA podlega radzie administracyjnej, która zbiera się mniej więcej trzy razy do roku i składa się z:

 • 28 przedstawicieli rządów, po jednym z każdego kraju UE
 • 2 przedstawicieli rządów Islandii i Norwegii bez prawa głosu
 • 4 przedstawicieli Komisji Europejskiej
 • 4 przedstawicieli przemysłu morskiego bez prawa głosu.

Rada administracyjna EMSA omawia i przyjmuje program prac agencji, jej budżet i plan zatrudnienia, wieloletni strategiczny plan zatrudnienia i sprawozdanie roczne, w którym wyszczególnia wyniki działalności agencji.

Metody działania

Co pięć lata EMSA dokonuje przeglądu swojej strategii i swoich celów. EMSA sporządza wieloletni program prac po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z radą administracyjną oraz instytucjami UE. Na jego podstawie opracowywane są później roczne programy prac.

EMSA ściśle współpracuje z innymi unijnymi agencjami i instytucjami, do których należą:

Korzyści

Głównymi grupami docelowymi agencji są:

 • instytucje UE
 • administracje morskie krajów UE
 • administracje morskie państw nadbrzeżnych EFTA.

Na arenie międzynarodowej EMSA wspiera:

 • Międzynarodową Organizację Morską
 • państwa basenu Morza Śródziemnego, Czarnego i Kaspijskiego w ramach swojej europejskiej polityki sąsiedztwa.
Dane kontaktowe

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu(EMSA)

Dane kontaktowe

Adres

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Back to top