European Union website, the official EU website

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu zapewnia UE i państwom członkowskim pomoc techniczną i wsparcie przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzu, zanieczyszczeń spowodowanych przez statki oraz ochrony na morzu.

Zakres jej kompetencji obejmuje również zapobieganie wyciekom ropy i reagowanie na nie, monitorowanie statków oraz obsługę systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT).

Zakres dzialalności EMSA

Kontrole techniczne:

  • pomoc przy ocenie towarzystw klasyfikacyjnych wyszczególnionych przez państwa członkowskie UE jako uznane organizacje
  • pomoc przy ocenie systemów edukacji morskiej i certyfikacji w państwach nienależących do UE
  • sprawdzanie, czy statki zawijające do portów w UE przeszły odpowiednie kontrole
  • kontrola krajowych systemów monitorowania ruchu morskiego oraz portowych urządzeń do odbioru odpadów i gospodarowania nimi w UE
  • pomoc w zapewnieniu spójnych dochodzeń w sprawie wypadków na morzu w całej UE
  • szkolenia i wymiana najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu oraz ochrony środowiska.

Usługi w zakresie informacji:

Reagowanie na zanieczyszczenia mórz:

  • W ciągu kliku godzin od nastąpienia wycieku EMSA jest w stanie wysłać statki do usuwania plam ropy do któregokolwiek z krajów UE.
Dane kontaktowe: 

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu(EMSA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Faks: 
+351 21 1209 210