European Union website, the official EU website

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) sniedz tehnisku palīdzību ES un tās dalībvalstīm, izstrādājot un īstenojot ES tiesību aktus tādās jomās kā kuģošanas drošība, kuģu radītais piesārņojums un jūras drošība.

Aģentūrai ir arī pienākums veikt preventīvus pasākumus, lai nepieļautu naftas noplūdes, organizēt glābšanas pasākumus, ja tādas tomēr notikušas, veikt kuģu uzraudzību un gādāt par kuģu tāldarbības identifikāciju un atrašanās vietas noteikšanu (LRIT).

EMSA darbība

Tehniskās pārbaudes

  • aģentūra palīdz novērtēt ES dalībvalstu atzītās klasifikācijas sabiedrības;
  • tā palīdz novērtēt jūrniecības izglītību un sertifikācijas sistēmas ārpussavienības valstīs;
  • tā pārbauda, vai tiek pienācīgi inspicēti kuģi, kas piestāj ES ostās;
  • tā pārbauda kuģu satiksmes novērošanas sistēmas, kas darbojas valstīs, kā arī ostu atkritumu savākšanas infrastruktūru un atkritumu pārstrādes plānus (ES teritorijā);
  • tā sniedz palīdzību, nodrošinot jūrā notikušu negadījumu saskanīgu izmeklēšanu visā ES;
  • tā nodrošina mācības par labākajām metodēm kuģošanas drošības, jūras drošuma un vides jomā.

Kuģošanas informācijas dienesti

Pasākumi jūras piesārņojuma gadījumā

  • Ja gadījusies liela naftas noplūde, EMSA dažu stundu laikā var nosūtīt kuģus uz jebkuru ES valsti, lai savāktu piesārņojumu.
Kontaktinformācija: 

Eiropas Jūras drošības aģentūra(EMSA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Ta-lr: 
+351 21 1209 200
Fakss: 
+351 21 1209 210