Eiropas Savienība

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: nodrošināt tehniskās zināšanas un operatīvo palīdzību drošuma, drošības un piesārņojuma jomā.
 • Direktors: Marku Milli
 • Dibināšanas gads: 2002. g.
 • Personāls: 250
 • Atrašanās vieta: Lisabona (Portugāle)
 • Tīmekļa vietne: EMSA

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) piedāvā tehniskās zināšanas un operatīvo palīdzību, lai uzlabotu kuģošanas drošību, sagatavotību un reaģēšanu piesārņojuma gadījumos un jūras drošību.

Vairums aģentūras uzdevumu ir preventīvi, piem., noteiktu tiesību aktu piemērojuma kontrole un to kopējās efektivitātes vērtēšana, citi paredz reaģēšanu, piem., ES valstu nodrošināšanu ar kuģiem naftas produktu savākšanai gadījumos, kad ir notikusi liela to noplūde jūrā, un piesārņojuma atklāšanu ar satelītu palīdzību. 

Ko šī iestāde dara?

Aģentūra sniedz valdībām un iestādēm detalizētu un uzticamu informāciju reāllaikā par to, kas notiek jūrā, lai tām palīdzētu efektīvi īstenot jūrlietu politiku. EMSA piedāvā arī jūras pakalpojumus atkarībā no mainīgajām vajadzībām, kas rodas daudzajiem jūras lietotājiem Eiropā:

Aģentūrai ir nozīmīga loma labākās prakses popularizēšanā. Pieredze, kas gūta darbā ar drošuma un drošības jautājumiem juridiskā un operatīvā aspektā, ir sniegusi EMSA plašas zināšanas par daudziem aktuāliem jautājumiem un to, kā tie ir risināmi.

EMSA veic daudzas dažāda veida tehniskās pārbaudes:

 • tā inspicē klasifikācijas sabiedrības, ko ES valstis uzskaitījušas kā “atzītas organizācijas”;
 • tā novērtē jūrniecības izglītību un sertifikācijas sistēmu ārpussavienības valstīs;
 • tā pārbauda, vai tiek pienācīgi inspicēti kuģi, kas piestāj ES ostās;
 • tā pārbauda nacionālās kuģu satiksmes uzraudzības sistēmas.

EMSA arī:

 • garantē jūras telpā notikušu negadījumu konsekventu izmeklēšanu ES;
 • apmainās ar labāko praksi kuģošanas drošuma, drošības un ekoloģiskajos jautājumos.

Struktūra

EMSA vada izpilddirektors, kuram palīdz kabinets, 3 departamentu vadītāji, viens politikas padomdevējs, viens grāmatvedis un viens iekšējās kontroles koordinators. Aģentūrā ir 10 nodaļas, kas pakārtotas 3 departamentiem — korporatīvie pakalpojumi, drošums un standarti, operācijas.

Izpilddirektors atskaitās administratīvajai padomei, kura tiekas sēdēs apmēram 3 reizes gadā. Tās sastāvā ietilpst:

 • 28 valdību pārstāvji — viens no katras ES valsts;
 • 2 valdību pārstāvji bez balsstiesībām — no Islandes un Norvēģijas;
 • 4 Eiropas Komisijas pārstāvji;
 • 4 jūrlietu nozares pārstāvji bez balsstiesībām.

Administratīvā padome apspriež un pieņem darba programmu, budžetu un štatu sarakstu, daudzgadu plānu attiecībā uz personālpolitiku, gada ziņojumu, kurā detalizēti izklāstīti aģentūras darbības rezultāti.http://emsa.europa.eu/publications/corporate-publications.html

Kā šī iestāde strādā?

Ik pēc 5 gadiem EMSA pārskata savu stratēģiju un mērķus. Pēc plašām konsultācijām ar Administratīvo padomi un ES iestādēm EMSA sagatavo daudzgadu darba programmu. Tad tiek sīkāk izstrādāta gada darba programma.

EMSA cieši sadarbojas ar citām aģentūrām un institucionālām organizācijām, tādām kā

Kas ir ieguvēji?

Galvenās mērķgrupas ir:

 • ES iestādes;
 • ES valstu jūras administratīvās iestādes;
 • EBTA valstu jūras administratīvās iestādes.

Starptautiskā mērogā EMSA atbalsta:

 • Starptautisko Jūrniecības organizāciju,
 • valstis, kas robežojas ar Vidusjūru, Melno jūru un Kaspijas jūru ES kaimiņattiecību politikas ietvaros.
Kontaktinformācija

Eiropas Jūras drošības aģentūra(EMSA)

Kontaktinformācija

Adrese

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Ta-lr
+351 21 1209 200
Fakss
+351 21 1209 210
Back to top