Europska unija

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Pregled

 • Uloga: nudi tehničko stručno znanje i operativnu pomoć u području pomorske sigurnosti, zaštite te onečišćenja
 • Direktor: Markku Mylly
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenih: 250
 • Lokacija: Lisabon (Portugal)
 • Internetska stranica: EMSA

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) nudi tehničko stručno znanje i operativnu pomoć za jačanje pomorske sigurnosti, pripravnosti za onečišćenje i mjera sanacije te zaštite u pomorstvu.

Većina zadataka EMSA-e odnosi se na prevenciju, npr. na praćenje primjene određenih zakona i ocjenu njihove ukupne djelotvornosti, ali neki su zadaci reaktivni, npr. osiguranje brodova za prikupljanje nafte za države članice u slučaju velikog izljeva nafte u more i otkrivanje onečišćenja mora s pomoću satelitskog nadzora. 

Djelokrug

EMSA osigurava vladama i tijelima detaljne, pouzdane podatke u stvarnom vremenu o tome što se događa na moru kako bi mogli djelotvorno provoditi pomorske politike. EMSA osigurava i pomorske usluge u skladu s promjenjivim potrebama različitih pomoraca diljem Europe:

EMSA igra važnu ulogu u promicanju najbolje prakse. Zahvaljujući iskustvu rješavanja različitih pitanja sigurnosti i zaštite iz pravne i operativne perspektive EMSA je stekla opsežno znanje o brojnim pitanjima koja se javljaju i o praktičnim načinima za njihovo rješavanje.

EMSA provodi različite vrste tehničkih inspekcija:

 • inspekcijske preglede društava za klasifikaciju koja su na popisu država članica navedena kao „priznate organizacije”
 • inspekcije obrazovanja pomoraca i sustava za certificiranje u zemljama izvan EU-a
 • provjere kvalitete pregleda brodova koji pristaju u lukama EU-a
 • provjere nacionalnih sustava nadzora plovidbe.

Osim toga, EMSA ima sljedeće zadatke:

 • osiguravati dosljedno istraživanje pomorskih nesreća diljem EU-a i
 • razmjenjivati najbolje prakse o pomorskoj sigurnosti, zaštiti na moru i pitanjima zaštite okoliša.

Struktura

EMSA-om upravlja izvršni direktor uz izravnu potporu izvršnog ureda, triju voditelja odjela, savjetnika za politiku, računovodstvenog službenika i koordinatora za unutarnju kontrolu. Agencija ima deset zasebnih jedinica unutar triju odjela – odjela za korporativne usluge, odjela za sigurnost i norme te odjela za operacije.

Izvršni direktor EMSA-e podnosi izvješća upravnom odboru koji se sastaje otprilike tri puta godišnje i sastoji se od:

 • 28 predstavnika vlada, jednog iz svake zemlje EU-a
 • dvoje predstavnika islandske i norveške vlade, bez prava glasa
 • četvero predstavnika Europske komisije
 • četvero predstavnika pomorske industrije bez prava glasa.

Upravni odbor raspravlja o programu rada, proračunu i planu radnih mjesta EMSA-e, višegodišnjem planu kadrovske politike i godišnjem izvješću s pojedinostima o rezultatima Agencije te ih donosi.

Način rada

EMSA svakih pet godina preispituje svoju strategiju i ciljeve koje nastoji postići. Nakon opsežnog savjetovanja s upravnim odborom i institucijama EU-a EMSA sastavlja višegodišnji program rada. Potom se sastavlja detaljan godišnji program rada.

EMSA usko surađuje s drugim agencijama EU-a i međunarodnim institucijama kao što su:

Korisnici

EMSA-ine su glavne ciljne skupine sljedeće:

 • institucije EU-a
 • pomorske uprave država članica EU-a
 • pomorske uprave obalnih država EFTA-e.

Na međunarodnoj razini EMSA podupire:

 • Međunarodnu pomorsku organizaciju i
 • zemlje uz Sredozemno more, Crno more i Kaspijsko more u okviru Europske politike susjedstva.
Kontaktni podaci

Europska agencija za pomorsku sigurnost(EMSA)

Kontaktni podaci

Adresa

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Back to top