an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)

Forbhreathnú

 • Ról: tugann sé cúnamh teicniúil agus tacaíocht theicniúil i dtaca le sábháilteacht mhuirí, slándáil agus truailliú
 • Stiúrthóir: Markku Mylly
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • Líon foirne: 250
 • Suíomh: Liospóin (an Phortaingéil)
 • Suíomh gréasáin: EMSA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) cúnamh teicniúil agus tacaíocht theicniúil ar fáil chun sábháilteacht mhuirí, ullmhacht agus freagairt i dtaca le truailliú agus slándáil mhuirí a fheabhsú.

Cúraimí coisceacha iad cúraimí na Gníomhaireachta den chuid is mó, e.g. monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil dlíthe áirithe á gcur i bhfeidhm agus meastóireacht a dhéanamh ar a éifeachtaí agus atá siad tríd is tríd. Déanann an Ghníomhaireacht cúraimí frithghníomhacha freisin, áfach, cuir i gcás longa glanta doirtí ola a chur ar fáil do na Ballstáit má tharlaíonn mórdhoirteadh ola ar an bhfarraige, agus faireachas satailíte a úsáid chun truailliú muirí a bhrath. 

A ndéanann sé

Cuireann EMSA eolas fíor-ama atá mionsonraithe, iontaofa ar fáil do rialtais agus d’údaráis stáit faoin méid atá ag tarlú ar an bhfarraige, chun go bhféadfaidh siad a mbeartais mhuirí a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Cuireann EMSA seirbhísí muirí ar fáil freisin a fhreastalaíonn ar riachtanais na ngrúpaí éagsúla a bhíonn i mbun gníomhaíochtaí muirí ar fud na hEorpa, mar atá:

Tá ról lárnach ag EMSA i ndea-chleachtas a chur chun cinn. I ngeall ar an taithí atá aige ar a bheith ag plé le cúrsaí sábháilteachta agus slándála ón taobh dlíthiúil agus oibríochtúil de, tá cuid mhór eolais ag ESMA ar go leor de na saincheisteanna a thagann chun cinn, agus eolas praiticiúil faoin gcaoi le déileáil leo.

Déanann EMSA go leor cineálacha imscrúduithe teicniúla, dá leithéidí seo:

 • cumainn aicmiúcháin atá liostaithe ag na Ballstáit mar “eagraíochtaí aitheanta” a scrúdú
 • córais oiliúna agus deimhniúcháin muirí i dtíortha lasmuigh den Aontas a scrúdú
 • seiceáil go bhfuil an scrúdú a dhéantar ar longa a thagann i dtír i gcalafoirt an Aontais sásúil
 • na córais monatóireachta ar thrácht árthaí atá ag na Ballstáit a sheiceáil.

Déanann EMSA freisin:

 • a chinntiú go leantar de thionóiscí mara a imscrúdú ar fud an Aontais Eorpaigh
 • dea-chleachtas maidir le slándáil mhuirí, sábháilteacht mhuirí agus saincheisteanna comhshaoil a roinnt.

Struchtúr

Stiúrthóir feidhmiúcháin a bhainistíonn EMSA agus tá de chúnamh ag an stiúrthóir, oifig feidhmiúcháin, triúr ceann roinne, comhairleoir beartais, oifigeach cuntasaíochta agus comhordaitheoir rialaithe inmheánach. Tá deich n-aonad ar leith i dtrí roinn na Gníomhaireachta, mar atá seirbhísí corparáideacha, slándáil agus caighdeáin, agus oibríochtaí.

Bíonn stiúrthóir feidhmiúcháin EMSA freagrach do Bhord Riaracháin a thagann le chéile thart ar trí huaire sa bhliain. Ar an mBord sin bíonn:

 • 28 n-ionadaí rialtais, duine as gach tír den Aontas
 • 2 ionadaí rialtais ón Íoslainn agus ón Iorua, nach bhfuil vóta acu
 • 4 ionadaí ón gCoimisiún Eorpach
 • 4 ionadaí ón tionscal muirí nach bhfuil vóta acu.

Déanann an Bord Riaracháin clár oibre, buiséad, plean bunaíochta, plean beartais foirne ilbhliantúil agus tuarascáil bhliantúil EMSA (ina mbíonn cur síos ar fheidhmíocht na Gníomhaireachta) a phlé agus a ghlacadh.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Gach cúig bliana déanann EMSA athbhreithniú ar a straitéis agus ar na haidhmeanna atá sé ag iarraidh a bhaint amach. Tar éis dó dul i gcomhairliúchán leis an mBord Riaracháin agus le hinstitiúidí an Aontas Eorpaigh faoi mhórchuid ceisteanna, ullmhaíonn EMSA clár oibre ilbhliantúil. Dréachtaítear clár oibre bliantúil mionsonraithe ina dhiaidh sin.

Bíonn EMSA ag obair i ndlúthchomhar le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí institiúideacha eile de chuid an Aontais Eorpaigh, e.g.:

Iad sin a bhaineann leas as

Seo na príomhghrúpaí a mbíonn EMSA ag díriú orthu:

 • institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • riaracháin náisiúnta mhuirí an Aontais Eorpaigh
 • riaracháin mhuirí stáit chósta CSTE.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, tugann EMSA tacaíocht do na grúpaí seo:

 • an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta
 • tíortha a bhfuil teorainn acu leis an Meánmhuir, an Mhuir Dhubh agus Muir Chaisp (mar chuid de Bheartas Comharsanachta na hEorpa a dhéantar sin).
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí(EMSA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Teileafón
+351 21 1209 200
Facs
+351 21 1209 210
Back to top