Euroopan Unioni

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Perustiedot

 • Tehtävä: antaa meriturvallisuuteen ja meriympäristön saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua ja operatiivista tukea
 • Pääjohtaja: Maja Markovčić Kostelac
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 250
 • Toimipaikka: Lissabon (Portugali)
 • Verkkosivusto: EMSA

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) antaa merenkulun turvallisuuteen ja meriympäristön saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua ja operatiivista tukea.

Suurin osa viraston työstä on ennalta ehkäisevää, kuten alan lainsäädännön soveltamisen seuranta ja tehokkuuden arviointi. Virasto toimii kuitenkin myös reaktiivisesti: se esimerkiksi antaa EU-maiden käyttöön torjunta-aluksia merellä tapahtuneiden öljyvahinkojen yhteydessä ja kartoittaa merten saastumista satelliittiseurannan avulla. 

Tehtävät

EMSA toimittaa kansallisille päättäjille ja viranomaisille merialueita koskevaa tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää meripolitiikan toteuttamisessa. Se tarjoaa myös seuraavanlaisia merialan palveluja, joilla vastataan alan toimijoiden tarpeisiin koko EU:ssa:

EMSAlla on tärkeä rooli hyvien toimintatapojen edistäjänä. Koska se on jo pitkään käsitellyt turvallisuuskysymyksiä oikeudelliselta ja käytännölliseltä kannalta, virastolla on vankka kokemusperäinen tietopohja merialan turvallisuusongelmista ja käytännön mahdollisuuksista niiden ratkaisemiseksi.

EMSA suorittaa myös monenlaisia teknisiä tarkastuksia. Virasto

 • tarkastaa luokituslaitoksia, jotka EU-maat ovat hyväksyneet ns. hyväksyttyjen laitosten luetteloon
 • tarkastaa EU:n ulkopuolisten maiden merenkulun koulutus- ja sertifiointijärjestelmiä
 • valvoo, että EU:n satamissa käyvät alukset tarkastetaan asianmukaisesti
 • tarkastaa kansallisia alusliikenteen seurantajärjestelmiä.

EMSAn tehtäviin kuuluvat myös seuraavat:

 • merionnettomuuksien tutkinnan yhdenmukaistaminen koko EU:ssa
 • meriturvallisuuteen ja meriympäristöön liittyvien hyvien toimintatapojen levittäminen.

Rakenne

Virastoa johtaa pääjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat hallintoyksikkö, 3 osastopäällikköä, poliittinen neuvonantaja, kirjanpitäjä ja sisäisen valvonnan koordinaattori. Organisaatio on jaettu kolmeen osastoon (hallinto-osasto, turvallisuus- ja standardiosasto ja operatiivinen osasto), joissa on yhteensä 10 yksikköä.

Pääjohtaja raportoi hallintoneuvostolle, joka kokoontuu noin 3 kertaa vuodessa. Sen jäseninä on

 • 27 EU-maiden edustajaa (yksi kustakin jäsenmaasta)
 • Norjan ja Islannin edustajat, joilla ei ole äänioikeutta
 • 4 Euroopan komission edustajaa
 • 4 merenkulkualan edustajaa, joilla ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto hyväksyy viraston työohjelman, talousarvion ja henkilöstötaulukkoa koskevan esityksen, monivuotisen henkilöstösuunnitelman ja vuosikertomuksen, jossa kuvataan viraston toiminnan tulokset.

Toiminta

EMSA päivittää strategiansa ja tavoitteensa viiden vuoden välein. Virasto laatii monivuotisen työohjelmansa konsultoituaan perusteellisesti hallintoneuvostoa ja EU:n toimielimiä. Sen perusteella laaditaan yksityiskohtainen vuotuinen työohjelma.

EMSA toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa seuraavien EU:n virastojen ja organisaatioiden kanssa:

Hyötyjät

Viraston toiminnan tärkeimmät kohderyhmät ovat

 • EU:n toimielimet
 • EU-maiden merenkulkuviranomaiset
 • EFTAan kuuluvien rantavaltioiden merenkulkuviranomaiset.

EMSAn kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat

 • Kansainvälinen merenkulkujärjestö
 • Välimeren, Mustanmeren ja Kaspianmeren rantavaltiot, jotka kuuluvat Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin.
Yhteystiedot

Euroopan meriturvallisuusvirasto(EMSA)

Yhteystiedot

Osoite

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

P.
+351 21 1209 200
F.
+351 21 1209 210
Back to top