Euroopa Liit

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Ülevaade

 • Ülesanded: pakub tehnilisi ekspertteadmisi ja operatiivabi, et parandada meresõiduohutust, -turvalisust ning merereostuseks valmisolekut ja reostustõrjet
 • Direktor: Markku Mylly
 • Asutatud: 2002
 • Töötajaid: 250
 • Asukoht: Lissabon (Portugal)
 • Veebisait: EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) pakub tehnilisi ekspertteadmisi ja operatiivabi, et parandada meresõiduohutust, merereostuseks valmisolekut ja reostustõrjet ning meresõidu turvalisust.

Suurem osa ameti ülesannetest on ennetavat laadi. Näiteks jälgida, kuidas teatavaid õigusakte kohaldatakse ja hinnata nende üldist tulemuslikkust. Kuid mõned ülesanded on seotud ka reageerimisega. Näiteks pakkuda ELi liikmesriikidele merel aset leidva suurema naftalekke korral naftatõrje aluseid ning tuvastada merereostust satelliitseire vahendusel. 

Tegevusvaldkonnad

EMSA annab valitsustele ja ametiasutustele üksikasjalikke ja usaldusväärseid teadmisi selle kohta, mis toimub merel (reaalajas), et aidata neil tõhusalt rakendada merenduspoliitikat. Samuti pakub EMSA merendusteenuseid, mis vastavad erinevate meretranspordi kasutajate muutuvatele vajadustele kõikjal Euroopas:

ESMA mängib olulist rolli parimate tavade edendamisel. Kogemus nii ohutuse kui ka turvalisusega seotud probleemidega tegelemisel nii õiguslikul kui ka operatiivsel tasandil on andnud EMSA-le laialdased teadmised paljudest esile kerkida võivatest küsimustest ning nende praktilisest lahendamisest.

EMSA korraldab erinevaid tehnilisi kontrolle:

 • nende klassifikatsiooniühingute kontroll, mille ELi liikmesriigid on kandnud tunnustatud organisatsioonide nimekirja;
 • merealase hariduse ja sertifitseerimissüsteemide inspektsioon ELi mittekuuluvates riikides;
 • ELi sadamatesse saabuvate laevade nõuetekohase läbivaatuse kontrollimine;
 • aluste liikumise riiklike seiresüsteemide kontrollimine.

EMSA

 • tagab ka mereõnnetuste järjepideva uurimise kõikjal ELis;
 • jagab parimaid tavasid meresõiduohutuse valdkonnas.

Struktuur

EMSA-t juhib tegevdirektor, keda toetab tema töös tegevdirektori kabinet, 3 osakonnajuhatajat, poliitikanõunik, peaarvepidaja ja sisekontrolli koordinaator. Ametil on oma kolme osakonna (korporatiivteenused, ohutus ja standardid ning operatsioonid) peale kokku kümme üksust.

EMSA tegevdirektor annab aru haldusnõukogule, mis tuleb kokku umbes kolm korda aastas ja mis koosneb:

 • 28 valitsuse esindajast (üks igast liikmesriigist);
 • 2 Islandi ja Norra valitsuse hääleõiguseta esindajast;
 • 4 Euroopa Komisjoni esindajast;
 • 4 hääleõiguseta meretööstuse esindajast.

Haldusnõukogu arutab ja võtab vastu EMSA tööprogrammi, eelarve ja ametikohtade loetelu, mitmeaastase personalipoliitika kava ja aastaaruande, milles kirjeldatakse ameti töö tulemusi.

Töömeetodid

EMSA vaatab iga 5 aasta järel üle oma strateegia ja eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi institutsioonidega koostab EMSA oma mitmeaastase tööprogrammi. Seejärel koostatakse üksikasjalik iga-aastane tööprogramm.

EMSA teeb tihedat koostööd teiste ELi ametite ja institutsiooniliste organisatsioonidega nagu:

Kasusaajad

EMSA peamised sihtrühmad on:

 • ELi institutsioonid;
 • ELi liikmesriikide merendusametid;
 • EFTA rannikuriikide merendusametid.

Rahvusvahelisel tasandil toetab EMSA:

 • Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni;
 • Vahemere, Musta mere ja Kaspia mere äärseid riike Euroopa naabruspoliitika raames.
Kontaktandmed

Euroopa Meresõiduohutuse Amet(EMSA)

Kontaktandmed

Aadress

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Back to top