Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Προσφέρει τεχνική εμπειρογνωσία και επιχειρησιακή βοήθεια στους τομείς της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της θαλάσσιας ασφάλειας και ρύπανσης
 • Διευθυντής Markku Mylly
 • Έτος ίδρυσης: 2002
 • Αριθμός απασχολουμένων: 250
 • Έδρα: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
 • Ιστότοπος: ΕΜSΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία και επιχειρησιακή βοήθεια με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ετοιμότητας και αντίδρασης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και της γενικότερης ασφάλειας στη θάλασσα.

Τα περισσότερα καθήκοντα του οργανισμού έχουν προληπτικό χαρακτήρα, όπως ο έλεγχος του τρόπου εφαρμογής ορισμένων νόμων και η αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητάς τους, ενώ άλλα έχουν κατασταλτικό χαρακτήρα, όπως η αποστολή σε χώρες της ΕΕ σκαφών απάντλησης πετρελαίου σε περίπτωση μεγάλης πετρελαιοκηλίδας στη θάλασσα και ο εντοπισμός θαλάσσιας ρύπανσης μέσω δορυφορικής επιτήρησης. 

Τι κάνει

Ο EMSA παρέχει στις κυβερνήσεις και τις αρχές λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στη θάλασσα, σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να τις βοηθήσει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις θαλάσσιες πολιτικές. Ο EMSA προσφέρει επίσης θαλάσσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των διαφορετικών χρηστών της θάλασσας σε όλη την Ευρώπη:

Ο EMSA διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Χάρη στην ενασχόλησή του με διάφορα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία από νομική και επιχειρησιακή σκοπιά, ο EMSA έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για πολλά ζητήματα που ανακύπτουν, καθώς και για τις πρακτικές λεπτομέρειες αντιμετώπισής τους.

Ο EMSA διενεργεί διάφορα είδη τεχνικών επιθεωρήσεων:

 • επιθεωρεί τους νηογνώμονες που συγκαταλέγονται στους «Αναγνωρισμένους Οργανισμούς» των κρατών μελών της ΕΕ
 • επιθεωρεί τα συστήματα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε χώρες εκτός ΕΕ
 • ελέγχει κατά πόσον γίνεται κατάλληλη επιθεώρηση των πλοίων σε λιμάνια της ΕΕ
 • ελέγχει τα εθνικά συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων.

Επίσης, ο EMSA:

 • διασφαλίζει την ομοιόμορφη διεξαγωγή ερευνών για τα ναυτικά ατυχήματα σε όλη την ΕΕ
 • ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα, καθώς και για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Δομή

Ο EMSA διοικείται από εκτελεστικό διευθυντή ο οποίος υποστηρίζεται άμεσα από ένα εκτελεστικό γραφείο, 3 προϊσταμένους τμημάτων, έναν σύμβουλο σε θέματα πολιτικής, έναν λογιστή και έναν συντονιστή εσωτερικού ελέγχου. Ο Οργανισμός διαθέτει 10 επιμέρους μονάδες που υπάγονται σε 3 τμήματα - επιχειρησιακές υπηρεσίες, ασφάλεια και πρότυπα, επιχειρήσεις.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EMSA λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει περίπου 3 φορές τον χρόνο και αποτελείται από:

 • 28 κυβερνητικούς αντιπροσώπους, έναν από κάθε χώρα της ΕΕ
 • 2 κυβερνητικούς αντιπροσώπους χωρίς δικαίωμα ψήφου από την Ισλανδία και τη Νορβηγία
 • 4 αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • 4 αντιπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου.

Το διοικητικό συμβούλιο του EMSA συζητεί και εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας, τον προϋπολογισμό και τον πίνακα προσωπικού, το πολυετές σχέδιο πολιτικής και την ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού.

Πώς λειτουργεί

Κάθε 5 χρόνια, ο EMSA επανεξετάζει τη στρατηγική και τους στόχους του. Μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, ο EMSA καταρτίζει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας στο οποίο βασίζεται το λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Ο EMSA συνεργάζεται στενά με άλλες οργανώσεις και θεσμικούς οργανισμούς της ΕΕ, όπως:

Ποιοι ωφελούνται

Οι κυριότερες ομάδες-στόχοι του EMSA είναι:

 • τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 • οι ναυτιλιακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ
 • οι ναυτιλιακές αρχές των παράκτιων κρατών της ΕΖΕΣ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο EMSA στηρίζει:

 • τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
 • χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο και τη Κασπία Θάλασσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(EMSA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Τηλ
+351 21 1209 200
Φαξ
+351 21 1209 210
Back to top