Evropská unie

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Přehled

 • Úloha: nabízí odborné technické poznatky a operační asistenci týkající se námořní bezpečnosti, zabezpečení a znečištění mořského prostředí
 • Ředitel: Markku Mylly
 • Zřízena: 2002
 • Zaměstnanci: 250
 • Sídlo: Lisabon (Portugalsko)
 • Internetové stránky: EMSA

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) poskytuje technické poradenství a operační podporu s cílem zvýšit námořní bezpečnost, předcházet znečištění mořského prostředí a případně na něj reagovat a zlepšit námořní zabezpečení.

Většina úkolů agentury má charakter prevence, např. monitorování toho, jak jsou uplatňovány právní předpisy, a hodnocení jejich celkové efektivnosti, nicméně některé jiné úkoly mají podobu reakce, např. na situace úniku ropných látek do mořského prostředí, kdy agentura poskytuje zemím EU lodě odstraňující ropné skvrny, nebo na znečištění mořského prostředí, kdy k jeho detekci používá družicový systém dohledu. 

Náplň činnosti

EMSA poskytuje vládám a orgánům podrobné a podložené informace o tom, co se odehrává na moři v reálném čase, s cílem pomáhat jim s účinným prováděním námořní politiky. EMSA rovněž nabízí námořní služby, které odpovídají měnícím se potřebám různých uživatelů v námořní oblasti v celé Evropě:

Agentura EMSA hraje klíčovou roli v propagaci nejlepších postupů. Díky zkušenostem s řešením řady problémů z oblasti námořní bezpečnosti i zabezpečení z hlediska právního i provozního má agentura EMSA k dispozici velké množství poznatků o mnoha vznikajících problémech a o způsobech, které lze v praxi použít k jejich řešení.

Agentura provádí mnoho různých druhů technických inspekcí a prohlídek:

 • inspekce klasifikačních společností uznávaných Evropskou unií
 • inspekce systémů vzdělávání a certifikace v námořní oblasti v zemích mimo EU
 • prověřování řádného průběhu inspekcí plavidel vykonávaných v přístavech EU
 • prověřování systémů monitorování plavidel

Agentura EMSA také:

 • zajišťuje účinné vyšetření námořních nehod v celé EU
 • šíří nejlepší postupy v oblasti námořní bezpečnosti, zabezpečení a životního prostředí

Struktura

Agenturu řídí výkonný ředitel za přímé podpory výkonné kanceláře, 3 vedoucích odboru, politického poradce, účetního a koordinátora vnitřního kontroly. Agentura se dělí na 10 oddělení v rámci 3 odborů – podnikové služby, bezpečnost a standardy a provoz.

Výkonný ředitel agentury EMSA podává zprávy správní radě, která se schází přibližně 3krát za rok a skládá se z:

 • 28 zástupců vlád (každý za jeden členský stát EU)
 • 2 zástupců z Islandu a Norska bez hlasovacího práva
 • 4 zástupců z Evropské komise
 • 4 zástupců námořního odvětví bez hlasovacího práva

Správní rada projednává a přijímá pracovní program, rozpočet a plán pracovních míst, víceletý plán personální politiky a výroční zprávu, která podrobně uvádí výsledky činnosti agentury.

Způsob fungování

Každých 5 let agentura EMSA reviduje svou strategii a své cíle. Po rozsáhlých konzultacích se správní radou a orgány a institucemi EU agentura vypracovává víceletý pracovní program. Poté je sestaven podrobný roční pracovní program.

Agentura EMSA úzce spolupracuje s ostatními agenturami EU a institucionálními organizacemi, jimiž jsou např.:

Pro koho znamená přínos

Hlavními cílovými skupinami agentury EMSA jsou:

 • orgány a instituce EU
 • námořní správy jednotlivých zemí EU
 • námořní správy přímořských států ESVO

V mezinárodním měřítku agentura podporuje:

 • Mezinárodní námořní organizaci
 • v rámci evropské politiky sousedství země nacházející se u Středozemního, Černého a Kaspického moře
Kontaktní údaje

Evropská agentura pro námořní bezpečnost(EMSA)

Kontaktní údaje

Adresa

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top