Европейски съюз

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Преглед

 • Роля: предоставя технически експертен опит и оперативна помощ в областта на безопасността, сигурността и замърсяването на моретата
 • Директор: Марку Мили
 • Създаване: 2002 г.
 • Брой на служителите: 250
 • Местоположение Лисабон (Португалия)
 • Уебсайт: EMSA

Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) предоставя технически експертен опит и оперативна помощ за подобряване на морската безопасност, готовността и реакцията при замърсяване и морската сигурност.

Повечето задачи на агенцията са превантивни, като например контрола на прилагането на определени закони и оценяването на тяхната цялостна ефективност, но други изискват реакция, като предоставянето на страните от ЕС на кораби за отстраняване на петролни разливи при големи разливи в морето и откриване на морско замърсяване чрез спътниково наблюдение. 

С какво се занимава

Агенцията предоставя на правителства и специализирани органи подробна и надеждна информация в реално време за случващото се в морето, за да им помогне да прилагат морските политики ефективно. ЕАМБ също така предлага морски услуги, отговарящи на променящите се нужди на различните ползватели на моретата в Европа:

ЕАМБ играе централна роля в популяризирането на добри практики. Справянето със свързани с безопасността и сигурността опасения в законов и оперативен аспект дава на ЕАМБ обширни знания във връзка с много възникващи проблеми и начините за тяхното решаване.

ЕАМБ провежда множество различни видове технически проверки:

 • проверки на класификационни организации, посочени като признати организации от страните от ЕС;
 • проверки на системите за образование и сертифициране на моряци в страни извън ЕС;
 • проверки дали корабите, акостиращи в европейските пристанища, се инспектират по подходящ начин;
 • проверки на националните системи за контрол на движението на корабите.

ЕАМБ също така:

 • гарантира последователно разследване на произшествия в морските пространства в ЕС;
 • обменя добри практики в областта на морската безопасност и сигурност и по екологични въпроси.

Структура

ЕАМБ се управлява от изпълнителен директор, подпомаган пряко от кабинет, 3 ръководители на департаменти, един политически съветник, един счетоводител и един координатор по вътрешния контрол. В агенцията има 10 отдела, включени в 3 департамента — корпоративни услуги, безопасност и стандарти и операции.

Изпълнителният директор на ЕАМБ се отчита пред Административен съвет, който заседава приблизително 3 пъти годишно и включва:

 • 28 правителствени представители — по един от всяка държава от ЕС;
 • 2 правителствени представители без право на глас — от Исландия и Норвегия;
 • 4 представители на Европейската комисия;
 • 4 представители на морската промишленост без право на глас.

Административният съвет обсъжда и приема работната програма, бюджета и щатното разписание, многогодишния план за политика относно персонала и годишния доклад, в който подробно са представени резултатите от дейността на агенцията.

Как функционира

На всеки 5 години ЕАМБ преразглежда своята стратегия и цели. След широкомащабни консултации с Административния съвет и институциите на ЕС, ЕАМБ изготвя многогодишната си работна програма. След това се съставя подробна годишна работна програма на агенцията.

ЕАМБ работи в тясно сътрудничество с други агенции на ЕС и институционални организации, като

Кой има полза от това

Основните целеви групи на ЕАМБ са:

 • Институциите на ЕС
 • Морските администрации на страните от ЕС
 • Морските администрации на крайбрежните страни от ЕАСТ

В международен план ЕАМБ подкрепя:

 • Международната морска организация
 • държавите, граничещи със Средиземно море, Черно море и Каспийско море, в рамките на европейската политика за съседство.
Координати за връзка

Агенция за опазване на морския транспорт(EMSA)

Координати за връзка

Адрес

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Тел
+351 21 1209 200
Факс
+351 21 1209 210
Back to top