Evropska unija

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Pregled

Vloga: Zagotavljanje dejanskih, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij o drogah in zasvojenostjo z drogami.

Direktor: Alexis Goosdeel (Belgija) – od 1. januarja 2016

Leto ustanovitve: 1993

Število zaposlenih: 100

Sedež: Lizbona (Portugalska)

Spletišče: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

EMCDDA zagotavlja EU in njenim državam članicam dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive informacije o drogah, zasvojenostjo z drogami in njihovimi posledicami na evropski ravni. Informacije uporabijo snovalci politik za pripravo ustreznih strategij in ukrepov za boj proti drogam.

Naloge

Center:

 • spremlja stanje na področju drog v Evropi (vključno z novimi gibanji)
 • preučuje ukrepe za reševanje vprašanj v zvezi z zdrogami
 • zagotavlja informacije o dobrih praksah v državah članicah EU in jih spodbuja k izmenjavi
 • ocenjuje tveganja novih psihoaktivnih snovi
 • upravlja sistem za zgodnje opozarjanje o novih psihoaktivnih snoveh
 • razvija orodja in instrumente, ki državam članicam pomagajo spremljati in vrednotiti njihove nacionalne politike, Komisiji pa politike EU

Struktura

Glavni organ odločanja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je upravni odbor, ki sprejme delovni program in proračun. Odboru pomagata izvršni odbor in proračunski odbor.

Znanstveni odbor centra svetuje upravnemu odboru in direktorju o znanstvenih zadevah in sodeluje s partnerji pri izvedbi ocen tveganja glede novih drog. Center pridobiva podatke večinoma prek omrežja Reitoxen, ki obsega centre za spremljanje v vseh 27 državah EU, na Norveškem, Turčiji in pri Evropski komisiji.

Več o organizacijski strukturi centra

Delovanje

Delovanje centra sloni na večletnih in letnih delovnih programih. Delovne programe pripravijo stalni organi centra in drugi ključni deležniki na podlagi obsežnih posvetovanj. 

Center sodeluje s številnimi agencijami EU, tudi:

Center skupaj z agencijami EU pripravlja skupne publikacije, storitve in pobude. Tako denimo sodeluje z Europolom in Evropsko agencijo za zdravila pri upravljanju sistema EU za zgodnje opozarjanje o novih psihoaktivnih snoveh.

Koristi

 • snovalci politik, vključno z nacionalnimi organi in institucijami EU
 • znanstveniki in raziskovalci
 • mednarodne organizacije
 • zdravniki
 • širša javnost

Da bi center ostal politično relevanten, se bo iz organizacije, usmerjene v zagotavljanje informacij, preoblikoval v storitveno naravnano ustanovo, ki pripravlja analize, prilagojene potrebam organov, katerim svetuje.

Kontaktni podatki

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(EMCDDA)

Kontaktni podatki

Naslov

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top