Európska únia

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Prehľad

Funkcia: Poskytovať vecné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogovej závislosti.

Riaditeľ: Alexis Goosdeel (Belgicko) (od 1. 1. 2016)

Rok založenia: 1993

Počet zamestnancov: 100

Sídlo: Lisabon (Portugalsko)

Webové sídlo: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Centrum EMCDDA poskytuje EÚ a jej členským štátom vecné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni o drogách a drogovej závislosti a následkoch, ktoré spôsobujú. Jeho cieľom je prinášať dôkazy smerodajné pri tvorbe politík a viesť iniciatívy na boj proti drogám.

Úlohy

Centrum EMCDDA:

 • sleduje drogovú problematiku v Európe (vrátane nových trendov)
 • monitoruje riešenia problémov v súvislosti s drogami
 • poskytuje informácie o najlepších postupoch v členských štátoch EÚ a nabáda na ich spoločné používanie
 • posudzuje riziká nových psychoaktívnych látok
 • prevádzkuje systém včasného varovania v súvislosti s týmito látkami
 • vyvíja nástroje a prostriedky, ktoré členským štátom uľahčia monitorovanie a hodnotenie ich národných politík a Komisii monitorovanie a hodnotenie politík Európskej únie.

Štruktúra

Hlavným rozhodovacím orgánom centra EMCDDA je správna rada, ktorá prijíma pracovný program a rozpočet. Podporuje ju výkonný a rozpočtový výbor.

Vedecký výbor centra EMCDDA poskytuje správnej rade a riaditeľovi poradenstvo o vedeckých otázkach a spolupracuje s partnermi na vykonávaní posúdení rizík nových drog. Centrum EMCDDA získava väčšinu údajov zo siete Reitox pozostávajúcej z monitorovacích stredísk v každom z 28 členských štátov EÚ, v Nórsku, Turecku a v rámci Komisie.

Viac o organizačnej štruktúre centra EMCDDA

Fungovanie

Centrum EMCDDA pracuje na základe viacročných a ročných pracovných programov. Uvedené programy sú výsledkom komplexných konzultácií so štatutárnymi orgánmi centra a s ďalšími zainteresovanými stranami.

Centrum spolupracuje aj s viacerými agentúrami EÚ, ako sú napríklad:

Centrum EMCDDA a uvedené agentúry EÚ vytvárajú spoločné publikácie, služby a iniciatívy. Centrum napríklad spolupracuje s Europolom a Európskou agentúrou pre lieky pri prevádzkovaní systému včasného varovania EÚ v súvislosti s novými psychoaktívnymi látkami.

Kto má z činnosti osoh

 • tvorcovia politík vrátane vnútroštátnych orgánov a zástupcov inštitúcií EÚ
 • vedeckí a výskumní pracovníci
 • medzinárodné organizácie
 • odborníci z praxe
 • verejnosť

S cieľom zachovania politickej relevantnosti EMCDDA upúšťa od niekdajšieho modelu orientovaného na informácie a prechádza na model zameraný na služby prinášajúci analýzy prispôsobené potrebám orgánov, ktorým poskytuje poradenstvo.

Kontaktné údaje: 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť(EMCDDA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Fax: 
+351 21 121 03 80
Keywords: 
Back to top