Unia Europejska

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Informacje ogólne

Rola: Dostarczanie rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących narkotyków i narkomanii

Dyrektor: Alexis Goosdeel (Belgia) (od 1.1.2016 r.)

Rok założenia: 1993

Liczba pracowników: 100

Siedziba: Lizbona (Portugalia)

Strona internetowa: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dostarcza UE oraz jej państwom członkowskim rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na poziomie europejskim, dotyczących narkotyków i narkomanii oraz jej skutków. Jego celem jest dostarczenie osobom kształtującym politykę rzetelnych informacji oraz realizowanie inicjatyw na rzecz walki z problemem narkotyków.

Zakres działalności

EMCDDA zajmuje się:

 • monitorowaniem problemu narkotykowego w Europie (z uwzględnieniem nowych tendencji)
 • monitorowaniem rozwiązań stosowanych w odniesieniu do problemów związanych z narkotykami
 • dostarczaniem informacji na temat najlepszych praktyk w krajach UE i wspieraniem wymiany danych
 • oceną ryzyka wiążącego się z nowymi substancjami psychoaktywnymi
 • prowadzeniem systemu wczesnego ostrzegania o nowych substancjach psychoaktywnych
 • opracowywaniem narzędzi i instrumentów mających ułatwić państwom członkowskim monitorowanie i ocenę ich polityk krajowych, a Komisji Europejskiej monitorowanie i ocenę polityki Unii Europejskiej.

Struktura

Głównym organem decyzyjnym EMCDDA jest zarząd, który przyjmuje program prac i budżet. Zarządowi udziela wsparcia komitet wykonawczy oraz komitet budżetowy.

Komitet naukowy EMCDDA doradza zarządowi i dyrektorowi w sprawach naukowych i współpracuje z partnerami przy realizacji ocen ryzyka związanych z nowymi narkotykami. Centrum pozyskuje informacje przede wszystkim za pośrednictwem sieci Reitox obejmującej krajowe centra monitoringu działające w każdym z 27 państw członkowskich UE, Norwegii i Turcji oraz przy Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat struktury organizacyjnej EMCDDA

Metody działania

EMCDDA działa w oparciu o wieloletnie i roczne programy prac. Programy prac są wynikiem kompleksowych konsultacji z organami statutowymi EMCDDA oraz innymi najważniejszymi zainteresowanymi stronami. 

Centrum współpracuje z wieloma unijnymi agencjami, m.in.:

Wraz z nimi EMCDDA wydaje wspólne publikacje, świadczy usługi i realizuje inicjatywy. Na przykład we współpracy z Europolem i Europejską Agencją Leków EMCDDA zarządza unijnym systemem wczesnego ostrzegania o nowych substancjach psychoaktywnych.

Korzyści

 • osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki, w tym organom krajowym i przedstawicielem instytucji UE
 • naukowcom i badaczom
 • organizacjom międzynarodowym
 • specjalistom w danej dziedzinie
 • ogółowi społeczeństwa.

Aby zapewnić skuteczność swojego działania, EMCDDA odchodzi od modelu skoncentrowanego tylko na przekazywaniu informacji na rzecz modelu ukierunkowanego na świadczenie usług dostosowanych do potrzeb organów, którym doradza.

Dane kontaktowe

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(EMCDDA)

Dane kontaktowe

Adres

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Faks
+351 21 121 03 80
Back to top