European Union website, the official EU website

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir organizācija, kurai ir visvairāk informācijas par narkotikām Eiropas Savienībā. Tās uzdevums ir vākt, analizēt un izplatīt uz faktiem balstītu, pamatotu, ticamu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju, tādējādi Eiropas līmenī sabiedrībai sniedzot vispusīgu un ar pierādījumiem pamatotu pārskatu par narkotiku problēmu.

Viena no šā centra mērķgrupām ir politikas veidotāji, kas centra sniegto informāciju izmanto, lai izstrādātu saskaņotu valsts un ES stratēģiju narkotiku jomā. Tas sniedz informāciju arī speciālistiem un pētniekiem, kas darbojas narkotiku jomā, kā arī Eiropas plašsaziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem.

Centra galvenais uzdevums ir uzlabot ar narkotikām saistītas informācijas salīdzināmību visā Eiropā un radīt šā mērķa sasniegšanai vajadzīgās metodes un rīkus. Pateicoties līdzšinējiem pūliņiem valstis tagad var novērtēt sevi plašākā Eiropas mērogā un apzināt kopīgās problēmas un mērķus. Viena no narkotiku problēmas pamatiezīmēm ir tās mainīgums un dinamiskums, bet EMCDDA galvenais uzdevums ir sekošana līdzi jaunajām tendencēm. Centrs informāciju saņem pirmām kārtām no tīkla “Reitox Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) ”. Tajā ietilpst koordinācijas centri visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, ES kandidātvalstīs un Eiropas Komisijā. Ikgadējā ziņojumā par to, kāds Eiropā ir stāvoklis narkotiku jomā, un internetā pieejamā statistikas biļetenā var gūt pārskatu par jaunākajām tendencēm. Plaša un daudzveidīga informācija par situāciju katrā valstī atsevišķi atrodama internetā publicētos pārskatos par valstīm.

EMCDDA darbojas, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pienācīgai informācijai ir galvenā nozīme efektīvā narkotiku stratēģijā. Lai arī centrs nedrīkst piedāvāt politiskus risinājumus, tas pavisam noteikti ietekmē lēmumu pieņemšanu ar analīzes, instrumentu un standartu palīdzību.

Alexis Goosdeel
Direktors

Kontaktinformācija: 

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs(ENNUC)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Ta-lr: 
+351 21 121 02 00
Fakss: 
+351 21 121 03 80