Europos Sąjunga

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Apžvalga

Vaidmuo: teikti faktinę, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus ir narkomaniją

Direktorius: Alexis Goosdeel (Belgija) (nuo 2016 m. sausio 1 d.)

Įsteigtas: 1993 m.

Darbuotojų skaičius: 100

Vieta: Lisabona (Portugalija)

Interneto svetainė: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) teikia ES ir jos valstybėms narėms faktinę, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus, narkomaniją ir jų padarinius Europoje. Jis siekia teikti duomenis, naudotinus formuojant politiką, ir suteikti kryptį kovos su narkotikais iniciatyvoms.

Veikla

ENNSC:

 • stebi narkotikų problemą Europoje (įskaitant naujas tendencijas);
 • stebi, kokiais būdais sprendžiamos su narkotikais susijusios problemos;
 • teikia informaciją apie ES šalių geriausią praktiką ir skatina jas tokia praktika dalytis;
 • vertina naujų psichoaktyviųjų medžiagų riziką;
 • atsako už ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemą;
 • rengia priemones, kurios padėtų ES valstybėms narėms stebėti ir vertinti savo nacionalinę politiką, o Europos Komisijai – stebėti ir vertinti ES politiką.

Struktūra

Pagrindinis ENNSC sprendimų priėmimo organas yra valdyba, kuri tvirtina jo darbo programą ir biudžetą. Jai padeda Vykdomasis komitetas ir Biudžeto komitetas.

ENNSC Mokslinis komitetas pataria valdybai ir direktoriui moksliniais klausimais ir bendradarbiauja su partneriais atlikdamas naujų narkotikų rizikos vertinimus. ENNSC gauna didžiąją dalį savo duomenų iš tinklo „Reitox“, kurį sudaro visų 27 ES valstybių narių, Norvegijos, Turkijos ir Komisijos stebėsenos centrai.

Daugiau informacijos apie ENNSC organizacinę struktūrą

Veiklos būdai

ENNSC veikla grindžiama daugiametėmis ir metinėmis darbo programomis. Jos parengiamos po išsamių konsultacijų su ENNSC teisės aktais nustatytais organais ir kitais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais. 

ENNSC bendradarbiauja su įvairiomis ES agentūromis, įskaitant:

ENNSC ir šios ES agentūros rengia bendrus leidinius, drauge įgyvendina iniciatyvas ir teikia paslaugas. Pavyzdžiui, drauge su Europolu ir Europos vaistų agentūra ENNSC tvarko ES ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemą.

Nauda

 • Politikos formuotojams, įskaitant nacionalines valdžios institucijas ir ES institucijų atstovus
 • Mokslininkams ir tyrėjams
 • Tarptautinėms organizacijoms
 • Gydytojams
 • Visuomenei

Kad ir toliau tenkintų politikos poreikius, ENNSC nuo informacija grindžiamo modelio pereina prie į paslaugas orientuoto modelio. Pagal jį teikiama analizė, pritaikyta prie įstaigų, kurioms centras pataria, reikmių.

Kontaktiniai duomenys

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras(ENNSC)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top