an tAontas Eorpach

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Forbhreathnú

Ról: Faisnéis oibiachtúil, iontaofa, inchomparáide atá bunaithe ar fhíricí a sholáthar faoi dhrugaí agus faoi andúil i ndrugaí.

Stiúrthóir: Alexis Goosdeel (an Bheilg)(ó bhí an 1.1.2016 ann)

Bliain a bhunaithe: 1993

Líon a bhall foirne: 100

Suíomh: Liospóin (an Phortaingéil)

Suíomh gréasáin: An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Cuireann EMCDDA faisnéis oibiachtúil, iontaofa, inchomparáide atá bunaithe ar fhíricí ar fáil ar an leibhéal Eorpach don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit faoi dhrugaí agus andúil i ndrugaí agus faoi thoradh na nithe sin. Tá sé mar aidhm aige fianaise a chur ar fáil ar mhaithe leis an bpróiseas ceaptha beartas agus le tionscnaimh arb é is aidhm dóibh dul i ngleic le drugaí.

A ndéanann sé

Déanann EMCDDA:

 • monatóireacht ar fhadhb na ndrugaí san Eoraip (agus ar threochtaí atá ag teacht chun cinn freisin)
 • monatóireacht a dhéanamh ar réitigh a chuirtear i bhfeidhm ar fhadhbanna a bhaineann le drugaí
 • eolas a thabhairt faoi dhea-chleachtais sna Ballstáit agus na Ballstáit spreagadh iad a roinnt le chéile
 • measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le substaintí nua sícighníomhacha
 • córas luathrabhaidh faoi shubstaintí nua sícighníomhacha a stiúradh
 • uirlisí agus ionstraimí a cheapadh chun cabhrú leis na Ballstáit monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar na beartais náisiúnta atá acu agus chun cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar bheartais an Aontais Eorpaigh.

Struchtúr

Is é an Bord Bainistíochta a dhéanann príomhchinntí EMCDDA, agus is é an Bord sin a fhaomhann clár oibre agus buiséad an lárionaid. Tá Coiste Feidhmiúcháin agus Coiste um an mBuiséad de chúnamh aige.

Tugann an Coiste Eolaíochta EMCDDA comhairle don Bhord agus don Stiúrthóir faoi chúrsaí eolaíochta agus oibríonn sé le comhpháirtithe chun measúnuithe riosca a dhéanamh ar dhrugaí nua. Is é an líonra Reitox  is mó a chuireann sonraí ar fáil do EMCDDA. Tá an líonra sin comhdhéanta de lárionaid mhonatóireacht i ngach ceann den 27 mBallstát, san Iorua, sa Tuirc agus sa Choimisiún.

Tuilleadh eolais faoi struchtúr eagraíochtúil EMCDDA

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Bíonn obair EMCDDA bunaithe ar chláir oibre bhliantúla agus ilbhliantúla. Ullmhaítear iad tar éis comhairliúcháin chuimsitheacha a dhéanamh le comhlachtaí reachtúla EMCDDA agus le príomh-gheallsealbhóirí eile. 

Bíonn sé ag comhoibriú le roinnt gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, ina measc:

Cuireann EMCDDA agus na gníomhaireachtaí sin de chuid an Aontais foilseacháin, seirbhísí agus tionscnaimh le chéile ar bhonn comhpháirteach. Mar shampla, bíonn EMCDDA ag obair le Europol agus leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun Córas Luathrabhaidh an Aontais Eorpaigh maidir le Substaintí Nua Sícighníomhacha a rith.

Iad sin a bhaineann leas as

 • lucht ceaptha beartas, ionadaithe na n-údarás náisiúnta agus ionadaithe institiúidí an Aontais san áireamh
 • eolaithe agus taighdeoirí
 • eagraíochtaí idirnáisiúnta
 • cleachtóirí
 • an pobal.

Ionas go leanfaidh sé de bheith ábhartha ó thaobh ceapadh beartas de, tá EMCDDA á athrú féin, ó mhúnla atá dírithe ar fhaisnéis go múnla atá dírithe ar sheirbhísí, múnla lena gcuirtear anailís ar fáil do na comhlachtaí a dtugann sé comhairle dóibh atá curtha in oiriúint do na riachtanais atá acu.

Sonraí teagmhála

Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí(EMCDDA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Teileafón
+351 21 121 02 00
Facs
+351 21 121 03 80
Back to top