European Union website, the official EU website

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on Euroopan unionin huumeita koskevan tiedon keskus. Sen tehtävänä on kerätä, analysoida ja levittää tutkittua, objektiivista, luotettavaa sekä vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä sekä tarjota siten yleisölle oikea ja totuudenmukainen kuva huumeilmiöstä Euroopan tasolla.

Seurantakeskuksen yksi kohderyhmä ovat päättäjät, jotka käyttävät tätä tietoa apuna laatiessaan johdonmukaisia kansallisia ja EU:n tason huumestrategioita. Seurantakeskus palvelee myös huumeiden alalla työskenteleviä ammattilaisia ja tutkijoita sekä yleisemmin eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja tavallista yleisöä.

Keskuksen toiminnan ydintehtävä on pyrkiä parantamaan huumetiedon vertailtavuutta kautta Euroopan ja kehittämään menetelmiä sekä työvälineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tähänastisten ponnistelujen tuloksena eri maat voivat jo nähdä, miten ne sijoittuvat laajempaan eurooppalaiseen kokonaiskuvaan, sekä pohtia yhteisiä ongelmia ja tavoitteita. Koko huumekysymyksen keskeinen piirre on sen vaihteleva ja dynaaminen luonne, minkä vuoksi uusien kehityssuuntausten havaitseminen onkin EMCDDA:n keskeinen tehtävä. EMCDDA saa tietoja ensisijassa Reitox-verkostolta, joka koostuu EU:n kunkin 28 jäsenvaltion, Norjan, jäsenehdokasvaltioiden ja Euroopan komission seurantakeskuksista. Vuosiraportti Euroopan huumeongelmasta ja online-muodossa julkaistu tilastotiedote (Statistical bulletin) tarjoavat vuotuisen katsauksen uusimpaan huumetilanteeseen ja sen kehityssuuntauksiin. Myös maakohtaiset yleiskatsaukset (Country overviews) tarjoavat paljon huumeisiin liittyvää tietoa online-muodossa.

‏‏EMCDDA:n toiminnan periaatteena on ajatus, että oikea tieto on tehokkaan huumestrategian perusedellytys. Vaikka seurantakeskus ei voikaan ehdottaa minkäänlaista huumepolitiikan mallia, se vaikuttaa nykyään näkyvästi päätöksentekoon analyysiensa, tiedonkeruuvälineidensä ja -standardiensa välityksellä.

Alexis Goosdeel
Johtaja

Yhteystiedot: 

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus(EMCDDA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

P.: 
+351 21 121 02 00
F.: 
+351 21 121 03 80