Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Σύντομη παρουσίαση

Αποστολή: Η παροχή τεκμηριωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία.

Διευθυντής: Alexis Goosdeel (Βέλγιο) (από 1.1.2016)

Έτος ίδρυσης: 1993

Αριθμός υπαλλήλων: 100

Έδρα: Λισαβόνα (Πορτογαλία)

Ιστότοπος: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Το ΕΚΠΝΤ παρέχει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της τεκμηριωμένα, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στοιχεία για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και για τις συνέπειές τους, με στόχο τη χάραξη πολιτικής και την κατάρτιση πρωτοβουλιών καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Τι κάνει

To EKΠNT:

 • παρακολουθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη (όπως και τις  νεοεμφανιζόμενες τάσεις)
 • παρακολουθεί λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε προβλήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά
 • παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της ΕΕ και ενθαρρύνει τη διάδοσή τους
 • εκτιμά τους κινδύνους νέων ψυχοτρόπων ουσιών
 • εφαρμόζει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για νέες ψυχοτρόπες ουσίες
 • επεξεργάζεται εργαλεία και μηχανισμούς που διευκολύνουν, αφενός, τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις εθνικές τους πολιτικές και, αφετέρου, την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις πολιτικές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δομή

Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων του ΕΚΠΝΤ είναι το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό του. Επικουρείται στο έργο του από μια εκτελεστική επιτροπή και μια επιτροπή προϋπολογισμού.

Η επιστημονική επιτροπή του ΕΚΠΝΤ συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθυντή σχετικά με επιστημονικά θέματα και συνεργάζεται με τους εταίρους για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τα νέα ναρκωτικά. Το ΕΚΠΝΤ λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων του από το δίκτυο Reitox, το οποίο αποτελείται από κέντρα παρακολούθησης σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία, την Τουρκία και την Επιτροπή.

Περισσότερα για την οργανωτική δομή του ΕΚΠΝΤ

Πώς λειτουργεί

Το ΕΚΠΝΤ λειτουργεί με βάση πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία προκύπτουν από ενδελεχείς διαβουλεύσεις με τα καταστατικά όργανα του ΕΚΠΝΤ και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

Συνεργάζεται με μια σειρά οργανισμών της ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

Το ΕΚΠΝΤ και οι ανωτέρω οργανισμοί της ΕΕ παράγουν εκδόσεις, παρέχουν υπηρεσίες και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από κοινού. Για παράδειγμα, το ΕΚΠΝΤ συνεργάζεται με την Ευρωπόλ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες.

Ποιοι ωφελούνται

 • οι πολιτικοί ιθύνοντες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
 • οι επιστήμονες και οι ερευνητές
 • οι διεθνείς οργανισμοί
 • οι επαγγελματίες
 • οι πολίτες.

Για να διατηρήσει τη συμβολή του στη χάραξη πολιτικής, το ΕΚΠΝΤ δεν επικεντρώνεται πλέον στην παροχή πληροφοριών αλλά είναι προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, παρέχοντας ανάλυση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φορέων τους οποίους συμβουλεύει.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(EKΠNT)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Τηλ
+351 21 121 02 00
Φαξ
+351 21 121 03 80
Back to top