European Union website, the official EU website

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EЦМНН) е събирателният център на ЕС за информация свързана с наркотиците. Неговата роля е да събира, анализира и разпространява „фактическа, обективна, надеждна и сравнима информация“ относно наркотиците и наркоманиите, като по този начин предоставя на гражданите добре обоснована, подкрепена с доказателства картина на наркотиците на европейско ниво.

Сред целевите групи на Центъра са политиците, които използват тази информация, за да помогнат за изграждането на ясни национални и общоевропейски стратегии за борба с наркотиците. Центърът предоставя информация също така и на специалисти и изследователи, работещи в областта на наркотиците, както и на европейските медии и обществеността като цяло.

Работата на Центъра е съсредоточена върху подобряването на съпоставимостта на информацията за наркотиците в границите на Европа и изграждането на необходимите за постигане на това методи и инструменти. Благодарение на досегашните усилия на Центъра сега страните от Съюза могат да направят оценка на своето представяне на европейско равнище и да разгледат общите проблеми и цели. Основна характеристика на феномена на наркотиците е неговата променлива, динамична природа, затова проследяването на развитието му е основна задача за EЦМНН. Центърът получава информация предимно от мрежата Reitox - група от национални центрове във всяка от 28-те страни от ЕС, Норвегия, страните кандидатки и Европейската комисия. Годишният доклад за състоянието на проблема с наркотиците в Европа и статистическият онлайн бюлетин предлагат годишен преглед на ситуацията и тенденциите в Европа. Същевременно онлайн прегледът на ситуацията по държави предоставя голям обем данни относно наркотиците на национално ниво.

Дейността на EЦМНН е основана на предположението, че добрата информираност е ключът към ефективна стратегия за борба с наркотиците. Въпреки че Центърът не може да предложи определен политически модел, той вече оказва явно въздействие върху вземането на решения чрез своите анализи, инструменти и стандарти.

Alexis Goosdeel
Директор

Координати за връзка: 

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите(ЕЦМНН)

Координати за връзка

Адрес: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Тел: 
+351 21 121 02 00
Факс: 
+351 21 121 03 80