Европейски съюз

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

Преглед

Роля: Да предоставя фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация за наркотиците и наркотичните зависимости.

Директор: Алексис Гусдел (Белгия)(от 1.1.2016 г.)

Създаден: 1993 г.

Брой служители: 100 души

Местоположение: Лисабон (Португалия)

Уебсайт: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

EMCDDA предоставя на ЕС и неговите страни членки фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация на европейско равнище за наркотиците, наркотичните зависимости и последиците от тях. Целта на центъра е да предоставя данни, за да подпомогне създаването на политики, и да ръководи инициативи за борба с наркотиците.

Какво прави EMCDDA?

EMCDDA:

 • следи проблема с наркотиците в Европа (включително нововъзникналите тенденции)
 • следи решенията на проблеми, свързани с наркотиците
 • предоставя информация за добрите практики в страните от ЕС и ги насърчава да споделят такава информация
 • оценява рисковете от нови психоактивни вещества
 • поддържа система за ранно предупреждение във връзка с нови психоактивни вещества
 • разработва инструменти, за да помогне на страните членки да следят и оценяват националните си политики, а на Европейската комисия — да следи и оценява политиките на ЕС.

Структура

Основният орган на EMCDDA с правомощие за вземане на решения е Управителният съвет, който приема работната програма и бюджета. Той е подпомаган от Изпълнителен комитет и Бюджетен комитет.

Научният комитет на EMCDDA консултира Управителния съвет и директора по научни въпроси и работи с партньорите за извършване на оценки на риска на нови наркотици. EMCDDA получава голяма част от информацията си от мрежата Reitox, включваща центрове за мониторинг във всяка от 27-те страни от ЕС, Норвегия и Турция, както и в Комисията.

Повече за организационната структура на EMCDDA

Как функционира EMCDDA?

EMCDDA работи на базата на многогодишни и годишни работни програми. Тези програми са резултат от широкообхватни консултации с уставните органи на EMCDDA и други основни заинтересовани страни. 

Центърът си сътрудничи с редица агенции на ЕС, включително:

EMCDDA и тези агенции на ЕС съвместно изготвят публикации, извършват услуги и провеждат инициативи. Така например EMCDDA си сътрудничи с Европол и Европейската агенция по лекарствата в поддържането на системата на ЕС за ранно предупреждение във връзка с нови психоактивни вещества.

Кой има полза от това?

 • създателите на политики, включително национални органи и представители на институции на ЕС
 • учени и изследователи
 • международни организации
 • лекари
 • обществеността.

За да отговаря на потребностите на политиката, EMCDDA преминава от насочен към информацията модел към ориентиран към услугите модел. При него анализът е съобразен с нуждите на органите, на които се дават съвети.

Координати за връзка

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите(ЕЦМНН)

Координати за връзка

Адрес

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Тел
+351 21 121 02 00
Факс
+351 21 121 03 80
Back to top