Europeiska Unionen

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Översikt

 • Uppgift: Utvärdera och övervaka läkemedel för människor och djur i EU
 • Verkställande direktör: Guido Rasi
 • Inrättad: 1995
 • Antal anställda: 897
 • Plats: London (Storbritannien). EMA kommer att flytta till Amsterdam senast den 30 mars 2019 i samband med Storbritanniens utträde ur EU.
 • Webbplats: EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) skyddar och främjar folkhälsan och djurhälsan genom att utvärdera och övervaka läkemedel i EU- och EES-länderna.

Verksamhet

EMA:s huvuduppgift är att godkänna och övervaka läkemedel i EU. Läkemedelsföretagen ansöker hos EU-kommissionen om ett godkännande för försäljning. Om tillståndet beviljas kan de sälja sitt läkemedel i alla EU- och EES-länder. Det centraliserade förfarandet omfattar många typer av läkemedel och de flesta nya innovativa läkemedel som säljs i Europa har godkänts av EMA.

Myndigheten uppfyller sina åtaganden genom att

 • underlätta utvecklingen av läkemedel och tillgången till dem
 • handlägga ansökningar om godkännande för försäljning
 • övervaka att läkemedlen är säkra under hela sin livscykel
 • informera vårdpersonal och patienter.

Organisation

EMA leds av en styrelse med 36 ledamöter. De utses för att verka i allmänhetens intresse och företräder varken någon regering, organisation eller sektor. Styrelsen fastställer budgeten och godkänner det årliga arbetsprogrammet. EMA:s verkställande direktör ansvarar för alla operativa frågor, personalfrågor och utformningen av det årliga arbetsprogrammet. EMA har sju vetenskapliga kommittéer och flera arbetspartner, bland annat tusentals experter från hela Europa.

Arbetssätt

EMA har ett nära samarbete med EU-ländernas tillsynsmyndigheter och kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i det europeiska tillsynsnätverket för läkemedel. Man har också kontakter med patienter, vårdpersonal och universitet. EMA samarbetar även med andra EU-byråer, framför allt EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

EMA är en oberoende och öppen myndighet vars vetenskapliga rekommendationer håller en mycket hög standard. De vetenskapliga kommittéerna utfärdar oberoende rekommendationer om läkemedel för människor och djur på grundval av en omfattande vetenskaplig utvärdering. EMA publicerar tydlig och objektiv information om läkemedel och deras godkända användning.

Målgrupper

EMA:s arbete gagnar

 • patienter
 • vårdpersonal
 • forskare
 • läkemedelsföretag
 • läkemedelsutvecklare
 • folkhälsoansvariga.

Genom sina vetenskapliga riktlinjer, incitament och program för vetenskaplig rådgivning bidrar EMA till utvecklingen av läkemedel som förbättrar patienternas hälsa. Man främjar framför allt nya läkemedel för barn och läkemedel mot sällsynta sjukdomar.

Kontaktuppgifter till

Europeiska läkemedelsmyndigheten(EMA)

Kontaktuppgifter till

Adress

Domenico Scarlattilaan 6

1038 HS Amsterdam

The Netherlands

Tfn
+31 88 781 6000
Back to top