Europska unija

Europska agencija za lijekove (EMA)

Europska agencija za lijekove (EMA)

Europska agencija za lijekove decentralizirano je tijelo Europske unije sa sjedištem u Londonu. Njezina je glavna zadaća štititi i promicati javno zdravlje i zdravlje životinja na temelju ocjena i nadzora lijekova u humanoj i veterinarskoj medicini.

Agencija je zadužena za znanstveno ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje za stavljanje medicinskih proizvoda na europsko tržište (centralizirani postupak). U okviru centraliziranoga postupka poduzeća podnose EMA-i samo jedan zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište.

Odobrenje lijekova

Sva medicinska sredstva za ljudsku i životinjsku primjenu proizvedena biotehnološkim ili nekim drugim visokotehnološkim postupkom moraju dobiti odobrenje u okviru centraliziranoga postupka. Isto vrijedi i za lijekove koji se u humanoj medicini primjenjuju u liječenju HIV-a/AIDS-a, raka, dijabetesa ili neurodegenerativnih bolesti te za lijekove za liječenje teških i rijetkih bolesti. Lijekovi koji se u veterinarskoj medicini primjenjuju kao sredstva za jačanje kojima se potiče rast liječenih životinja ili povećeva prinos od liječenih životinja također podliježu centraliziranomu postupku.

Za medicinske proizvode koji nisu obuhvaćeni prethodno spomenutim kategorijama, poduzeća mogu podnijeti zahtjev EMA-i za centralizirano odobrenje za stavljanje na tržište, pod uvjetom da medicinski proizvod predstavlja znatnu terapijsku, znanstvenu ili tehničku inovaciju ili je u nekome drugom pogledu u interesu zdravlja ljudi ili životinja.

Sigurnost lijekova

Agencija neprestano nadzire sigurnost lijekova putem farmakovigilancijske mreže. Ako se na temelju nepovoljnoga izvješća o nuspojavama pretpostavi da je došlo do promjena u omjeru koristi i rizika vezanih uz određeni medicinski proizvod, Agencija poduzima odgovarajuće mjere. U području veterinarsko-medicinskih proizvoda Agencija je odgovorna za uspostavljanje sigurnih graničnih vrijednosti za rezidue lijekova u hrani životinjskoga podrijetla.

Inovacije i istraživanje

Daljnja je zadaća Agencije poticati inovacije i istraživanja u farmaceutskome sektoru. Poduzećima koja razvijaju nove medicinske proizvode EMA nudi znanstveno savjetovanje i podršku pri radu s ispitnim protokolima. Objavljuje smjernice o kvaliteti, sigurnosti i učinkovitosti ispitnih kriterija. Poseban ured osnovan je 2005. radi podrške malim i srednjim poduzećima.

Godine 2001. osnovano je Povjerenstvo za medicinske proizvode za liječenje teških i rijetkih bolesti (COMP) zaduženo za pregled zahtjeva za klasifikaciju što ih podnose fizičke i pravne osobe koje namjeravaju razvijati lijekove za liječenje teških i rijetkih bolesti (tzv. lijekovi siročad). Povjerenstvo za biljne lijekove (HMPC) osnovano je 2004. i daje znanstvena mišljenja o tradicionalnim biljnim lijekovima.

Međunarodna mreža

Agencija objedinjuje znanstvene resurse više od 40 nacionalnih nadležnih tijela u 30 zemalja EU-a i EGP-a/EFTA-e u mreži u kojoj sudjeluje preko 4 000 europskih stručnjaka. Surađujući s Europskom farmakopejom, Svjetskom zdravstvenom organizacijom te u okviru trostranih konferencija o usklađivanju (IHC i VICH) na kojima sudjeluju EU, Japan i SAD, Agencija pridonosi međunarodnim aktivnostima Europske unije.

Na čelu EMA-e izvršni je direktor. Godine 2007. Agencija je imala oko 440 zaposlenika. Upravni odbor nadzorno je tijelo EMA-e odgovorno prije svega za proračunska pitanja.

Agencija je uključena u postupke upućivanja vezane uz medicinske proizvode koje su države članice odobrile ili čije odobrenje razmatraju.

Godina osnivanja: 1995.

Izvršni direktor:
Guido Rasi

Zamjenik izvršnog direktora:
Noël Wathion

Vidi također: 
Kontaktni podaci: 

Europska agencija za lijekove(EMA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel: 
+44 20 3660 6000
Faks: 
+44 20 3660 5555