an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Forbhreathnú

 • Ról: Ráthaíonn EMA meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus monatóireacht sábháilteachta a dhéanamh ar leigheasanna don duine agus ar leigheasanna tréidliachta san Aontas.
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Guido Rasi
 • Bliain a bunaithe: 1995
 • Líon na mball foirne: 897
 • Suíomh:hAmstardam na hÍsiltíre 
 • Suíomh gréasáin: EMA

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) sláinte an duine agus sláinte ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus monatóireacht a dhéanamh ar leigheasanna laistigh den Aontas Eorpach (AE) agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Gníomhaíochtaí

Is iad príomhchúraimí na Gníomhaireachta leigheasanna a údarú agus monatóireacht a dhéanamh orthu san Aontas. Is chuig EMA a chuireann gnólachtaí iarratas ar údarú margaíochta amháin isteach, agus eisíonn an Coimisiún Eorpach an t-údarú. Má thugtar an t-údarú sin, féadfaidh an gnólacht an leigheas lena mbaineann a mhargú ar fud an Aontais agus LEE. I ngeall ar raon feidhme leathan an nós imeachta láraithe, is é EMA a dhéanann údarú ar fhormhór na leigheasanna nuálacha a mhargaítear san Eoraip.

Is measc chúraimí na Gníomhaireachta tá:

 • forbairt leigheasanna agus an rochtain orthu a éascú
 • iarratais ar údaruithe margaíochta a mheas
 • faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht leigheasanna ar feadh a saolré
 • faisnéis a chur ar fáil do ghairmithe cúraim sláinte agus d'othair.

Struchtúr

Tá EMA faoi rialú ag Bord Bainistíochta a bhfuil 36 chomhalta air. Is chun gníomhú ar mhaithe le leas an phobail a cheaptar comhaltaí agus ní dhéanann siad ionadaíocht thar ceann rialtas, eagraíocht ná earnáil ar bith. Socraíonn an bord buiséad na Gníomhaireachta agus formheasann sé a clár oibre bliantúil. Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta freagrach as na gnóthaí oibríochta uile, as ceisteanna foirne agus as an gclár oibre bliantúil a dhréachtú. Tá seacht gcinn de choistí eolaíocha agus roinnt meithleacha ag EMA, agus tá na mílte saineolaithe ó cheann ceann na hEorpa rannpháirteach iontu.

An obair a dhéantar

Oibríonn EMA i ndlúthchomhar le húdaráis rialála náisiúnta na mBallstát agus le hArd-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia an Choimisiúin, agus tugtar líonra rialála leigheasanna an Aontais ar an gcomhpháirtíocht sin. Bíonn an ghníomhaireacht ag plé le hothair, gairmithe cúraim sláinte agus lucht léinn freisin. Anuas air sin, oibríonn sí lena comhghníomhaireachtaí, go háirithe an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA).

Oibríonn EMA ar bhealach neamhspleách, oscailte agus trédhearcach agus féachann an ghníomhaireacht le hardchaighdeáin a bhaint amach lena cuid moltaí eolaíocha. Tugann a cuid coistí eolaíocha moltaí neamhspleácha maidir le leigheasanna lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta, bunaithe ar mheastóireacht chuimsitheach eolaíoch ar shonraí. Foilsíonn an Ghníomhaireacht faisnéis shoiléir neamhchlaonta maidir le leigheasanna agus an úsáid a cheadaítear.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Téann obair EMA chun tairbhe díobh seo a leanas:

 • othair
 • gairmithe cúraim sláinte
 • acadóirí
 • gnólachtaí cógaisíochta
 • lucht forbartha leigheasanna
 • lucht déanta beartas sláinte.

Leis na treoirlínte eolaíocha, leis an gclár um chomhairle eolaíoch agus le dreasachtaí, éascaíonn an ghníomhaireacht taighde faoi chógais leighis nua agus tacaíonn sí le forbairt, agus dá bhrí sin tagann cógais leighis a bhfuil fíorbhuntáistí sláinte acu d'othair ó dhul chun cinn san eolaíocht leighis. Go háirithe, cuireann an ghníomhaireacht forbairt cógais do leanaí agus forbairt cógais le dul i ngleic le galair neamhchoitianta chun cinn.

Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach(EMA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Spark building

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

The Netherlands

Teileafón
+31 88 781 6000
Back to top