Euroopa Liit

Euroopa Ravimiamet

Euroopa Ravimiamet

Ülevaade

 • Roll: Euroopa Ravimiamet tagab inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite teadusliku hindamise, jälgimise ja ohutuse järelevalve.
 • Tegevdirektor: Guido Rasi
 • Asutatud: 1995
 • Töötajate arv: 897
 • Asukoht: Amsterdamis, Madalmaades
 • Veebisait: EMA

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist ravimite hindamise ja ravimijärelevalve kaudu Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Tegevus

Ravimiameti peamisteks ülesanneteks on ravimijärelevalve ja ravimite müügilubade andmine ELis. Ettevõtted taotlevad neid Euroopa Komisjoni kehtestatud ühtse müügiloa andmise menetluse raames. Kui neile luba antakse, saavad nad asjaomast ravimit turustada kogu ELis ja EMP piirkonnas. Võttes arvesse selle tsentraliseeritud menetluse suurt ulatust, annab kõige innovatiivsematele Euroopas turustatavatele ravimitele müügiloa EMA.

Ameti ülesanded on järgmised:

 • hõlbustada ravimite väljatöötamist ja neile juurdepääsu;
 • hinnata ravimite müügiloataotlusi;
 • tagada ravimiohutus kogu nende olelusringi kestel;
 • anda teavet tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Struktuur

Euroopa Ravimiameti tööd juhib 36 liikmest koosnev haldusnõukogu. Selle liikmed määratakse ametisse tegutsema avalikes huvides ning nad ei esinda mitte ühtegi valitsust, organisatsiooni või sektorit. Nõukogu määrab kindlaks ameti eelarve ja kiidab heaks selle iga-aastase tööprogrammi. Ameti tegevdirektor vastutab igapäevase juhtimise, personaliküsimuste ning iga-aastase tööprogrammi koostamise eest. Euroopa Ravimiametil on 7 teaduskomiteed ja mitu töörühma, mis hõlmavad tuhandeid eksperte üle kogu Euroopa.

Kuidas see toimib?

Euroopa Ravimiamet teeb tihedat koostööd ELi riikide reguleerivate asutuste ning komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadiga Euroopa ravimivõrgustiku partnerluse raames. Amet on ühenduses ka patsientide, tervishoiutöötajate ja teadusringkondadega. Samuti teeb ta koostööd oma sõsarametite, eelkõige Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA).

Euroopa Ravimiamet töötab sõltumatult, avatult ja läbipaistvalt ning tagab oma teaduslike soovituste kõrge kvaliteedi. Euroopa Ravimiameti teaduskomiteed esitavad sõltumatuid soovitusi inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite kohta, toetudes teabe igakülgsele teaduslikule hindamisele. Amet avaldab selget ja erapooletut teavet ravimite ja nende heakskiidetud näidustuste kohta.

Kasusaajad

Euroopa Ravimiameti töö on kasulik:

 • patsientidele;
 • tervishoiutöötajatele;
 • teadlastele;
 • ravimifirmadele;
 • ravimite väljatöötajatele;
 • tervishoiupoliitika väljatöötajatele.

Oma teaduslike suuniste, teaduslike nõuannete programmi ja stiimulite kaudu hõlbustab Euroopa Ravimiamet uusi ravimeid käsitlevaid uuringuid ja nende väljatöötamist, aidates muuta meditsiinialased edusammud ravimiteks, millest patsiendid saavad reaalselt kasu. Eelkõige edendab amet laste- ja haruldaste haiguste ravimite väljatöötamist.

Kontaktandmed

Euroopa Ravimiamet(EMA)

Kontaktandmed

Aadress

Spark building

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

The Netherlands

Tel
+31 88 781 6000
Back to top