Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: ο ΕΜΑ εγγυάται την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας φαρμάκων για τους ανθρώπους και τα ζώα στην ΕΕ.
 • Εκτελεστικός διευθυντής: Guido Rasi
 • Έτος ίδρυσης: 1995
 • Αριθμός υπαλλήλων: 897
 • Έδρα: Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες) 
 • Ιστότοπος: ΕΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) προστατεύει και προάγει την υγεία των ανθρώπων και των ζώων αξιολογώντας και ελέγχοντας φάρμακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Τι ακριβώς κάνει

Κύρια αποστολή του οργανισμού είναι η έγκριση και ο έλεγχος φαρμάκων στην ΕΕ. Οι εταιρείες υποβάλλουν αίτηση στον οργανισμό για να λάβουν ενιαία άδεια κυκλοφορίας, η οποία εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια τέτοια άδεια, εφόσον χορηγηθεί, παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα να διαθέτει το συγκεκριμένο φάρμακο στην αγορά όλης της ΕΕ και του ΕΟΧ. Λόγω του ευρύτατου πεδίου που καλύπτει η κεντρική διαδικασία, τα πλέον καινοτόμα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά της Ευρώπης έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΜΑ.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο οργανισμός:

 • διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων και την πρόσβαση σε αυτά
 • αξιολογεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
 • ελέγχει την ασφάλεια των φαρμάκων καθ΄ όλον τον κύκλο ζωής τους
 • παρέχει πληροφορίες σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε ασθενείς.

Δομή

O ΕΜΑ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο με 36 μέλη, τα οποία διορίζονται για να ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και δεν εκπροσωπούν κυβερνήσεις, οργανισμούς ή κλάδους. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τον προϋπολογισμό του οργανισμού και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα λειτουργίας και στελέχωσης, καθώς και για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του οργανισμού. Στον EMA υπάγονται 7 επιστημονικές επιτροπές και αρκετές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη.

Πώς λειτουργεί

Ο EMA συνεργάζεται στενά με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της ΕΕ καθώς και με τη γενική διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο σύμπραξης γνωστής ως Ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών αρχών για τα φάρμακα. Συνεργάζεται επίσης με ασθενείς, με επαγγελματίες του τομέα της υγείας και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με συναφείς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Ο EMA λειτουργεί με ανεξάρτητο, ανοικτό και διαφανή τρόπο και εφαρμόζει τα αυστηρότερα πρότυπα στις επιστημονικές του συστάσεις. Οι επιστημονικές επιτροπές του διατυπώνουν ανεξάρτητες συστάσεις σχετικά με τα φάρματα για τους ανθρώπους και τα ζώα, μετά από ολοκληρωμένη επιστημονική αξιολόγηση των δεδομένων. Ο οργανισμός δημοσιεύει σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες για φάρμακα και για τις εγκεκριμένες χρήσεις τους.

Ποιοι ωφελούνται

Το έργο του ΕΜΑ είναι χρήσιμο σε:

 • ασθενείς
 • επαγγελματίες του τομέα της υγείας
 • πανεπιστημιακούς
 • φαρμακευτικές εταιρείες
 • κατασκευαστές φαρμάκων
 • υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Μέσω των επιστημονικών οδηγιών, του προγράμματος επιστημονικών συμβουλών και των κινήτρων που παρέχει, ο οργανισμός διευκολύνει την έρευνα για νέα φάρμακα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη, μετατρέποντας έτσι την πρόοδο της έρευνας σε φάρμακα, με πραγματικά οφέλη για την υγεία των ασθενών. Ειδικότερα, προωθεί την ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά και φαρμάκων για την αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων(EMA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Spark building

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

The Netherlands

Τηλ
+31 88 781 6000
Back to top